Статут аграрної партії України

Стаття 1. Загальні положення

1. Аграрна партія України (надалі АПУ або партія) є політичною партією парламентського типу, добровільним об’єднанням громадян, котрі підтримують і визнають Програму АПУ та цей Статут.

2. Свою діяльність партія поширює на території України і здійснює її відповідно до Конституції, чинного законодавства України, власної Програми та цього Статуту.

3. Участь у державному житті партія здійснює:

3.1. Через депутатів-членів АПУ у Верховній Раді України та місцевих радах усіх рівнів.

3.2. Через співпрацю з органами державної влади, представницькими органами, іншими політичними партіями, громадськими організаціями.

3.3. Через своїх представників-членів партії, які працюють на керівних посадах в органах виконавчої влади та аграрного сектору економіки, органах місцевого самоврядування.

4. Основними засадами діяльності АПУ є добровільність, рівноправність, взаємоповага її членів, дотримання внутріпартійної дисципліни, колегіальність керівництва, демократизм, гласність, законність.

5. АПУ є юридичною особою з моменту державної реєстрації в установленому законом порядку, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, власну печатку, штампи, бланки, символіку, інші реквізити, зразки яких затверджуються Політичною радою. Символіка реєструється згідно з чинним законодавством України.

6. Партія для здійснення своїх структурних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, а також орендувати рухоме і нерухоме майно.

7. Місце знаходження центральних керівних органів Аграрної партії України - місто Київ.

Стаття 2. Мета та завдання

1. Метою діяльності партії є всебічне сприяння та участь у виробленні державної економічної політики, розбудові засад соціальної, демократичної, правової держави, створенні умов для ефективного господарювання, в тому числі в аграрному секторі економіки, поліпшення добробуту селян і всього населення України.

2. Головними завданнями партії в досягненні поставленої мети є:

2.1. Активна участь у всеукраїнських громадсько-політичних акціях, спрямованих на захист незалежності, розбудову державності, зміцнення економіки, поліпшенні добробуту людей, їх соціальний захист.

2.2. Сприяння у законодавчому закріпленні пріоритетності розвитку аграрного сектору економіки України.

2.3. Участь у створенні законодавчої бази, належних умов для ефективного господарювання вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника шляхом забезпечення сприятливих економічних умов на внутрішньому ринку, а також для виходу на світовий ринок.

2.4. Підтримка прогресивних форм господарювання в аграрному секторі економіки.

2.5. Сприяння законодавчому оформленню земельних відносин, впровадженню ефективних форм господарювання на землі.

2.6. Сприяння у прийнятті державної концепції цінового паритету для сільськогосподарських товаровиробників, виваженої податкової та цінової політики.

2.7. Сприяння підвищенню життєвого рівня та добробуту кожного громадянина, всього суспільства, захисту їх законних прав та інтересів.

3. Для виконання визначених завдань АПУ в установленому законом порядку:

3.1. Бере участь у виборах Президента України, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування.

3.2. Вносить пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування.

3.3. Всебічно сприяє прийняттю законів в інтересах сільськогосподарських товаровиробників усіх форм господарювання, домагається законодавчого захисту їх прав щодо користування і розпорядження землею.

3.4. Захищає інтереси сільського населення, працівників соціально-культурної сфери, пенсіонерів, інвалідів, молоді.

3.5. Домагається заборони безоплатної експлуатації земельних паїв державою чи будь-якою юридичною або фізичною особою.

3.6. Поширює інформацію про свою діяльність, пропагує свої мету та завдання.

3.7. На засадах співпраці представляє та захищає законні інтереси членів партії у державних, судових, представницьких та громадських органах, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності.

3.8. Розробляє та пропагує власну передвиборну програму (платформу), підтримує та веде передвиборну агітацію за кандидатів від АПУ під час виборів до рад всіх рівнів, Президента України.

3.9. Проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо), відповідно до чинного законодавства.

3.10. Створює або вступає у виборчі блоки, об’єднання, не заборонені чинним законодавством.

3.11. Підтримує міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями.

3.12. Утворює депутатські фракції, групи та об’єднання у Верховній Раді України та місцевих радах усіх рівнів.

3.13. Створює первинні, місцеві, регіональні партійні організації, організаційно забезпечує їх діяльність.

3.14. Сприяє створенню молодіжних та інших громадських організацій та об’єднань, ідейно, організаційно та матеріально їх підтримує.

3.15. Здійснює іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству та відповідає Статуту партії.

Стаття 3. Членство в партії

1. Членом АПУ може бути кожен громадянин України, який досяг 18-річного віку та відповідно до Конституції України має право участі у виборах, незалежно від його національності, віросповідання, фаху, якщо він визнає і зобов’язується виконувати вимоги Програми та Статуту партії. В партії індивідуальне фіксоване членство. Члени партії мають партійні квитки єдиного зразка, затвердженого рішенням Політичної ради.

2. Прийом у члени партії здійснюється первинним партійним осередком на підставі особистої письмової заяви. Заява за участю заявника розглядається на зборах первинної партійної організації протягом місяця від дня її реєстрації. Члени партії перебувають на партійному обліку в первинних партійних організаціях.

Стаття 4. Припинення та зупинення членства в партії

Членство в партії припиняється:

1. За заявою члена партії про вихід з партії.

2. У разі смерті члена партії.

3. У разі втрати членом партії громадянства України.

4. У разі виключення з членів партії у передбаченому цим Статутом порядку.

5. Членство в партії зупиняється на час перебування члена партії на посадах або службі, передбачених у частині 3 статті 6 Закону України “Про політичні партії в Україні”, а саме:
- судді;
- працівника прокуратури;
- працівника органів внутрішніх справ;
- співробітника Служби безпеки України;
- військовослужбовця;
- працівника органів державної податкової служби;
- персонал державної кримінально-виконавчої служби.

Стаття 5. Виключення з членів партії

1. Виключення з членів АПУ здійснюється за рішенням зборів первинної партійної організації, у якій член партії перебуває на партійному обліку, рішенням керівних органів партійної організації вищого рівня, Політичної ради або з’їзду партії:

1.1. За порушення членом партії норм і вимог Статуту партії, систематичну несплату членських партійних внесків.

1.2. При втраті зв’язків із партією або вступ до іншої партії.

1.3. За дискредитацію партії, її мети, завдань та ідеології.

1.4. За дії, вчинені членом партії, які завдають шкоди партії або спрямовані проти виконання рішень керівних органів партії.

1.5. У разі, коли член партії, обраний народним депутатом України за виборчим списком Аграрної партії України або виборчого блоку політичних партій, до якого входить АПУ, не увійшов або вибув із депутатської фракції “Аграрна партія України” чи виборчого блоку, до якого входить АПУ у Верховній Раді України.

1.6. За порушення чинного законодавства та інші дії, які несумісні з перебуванням у партії.

Стаття 6. Права членів партії

Член партії має право:

1. Брати участь у діяльності партії, в прийнятті рішень щодо питань внутрішньої та зовнішньої політики партії.

2. Бути делегатом партійних зборів, конференцій та з’їздів партії, шляхом особистого голосування брати участь у прийнятті рішень партії.

3. Висувати власну кандидатуру або пропонувати кандидатури до обрання в партійні органи, відповідно до законів України брати участь у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад усіх рівнів від АПУ, брати участь у виборній кампанії.

4. Користуватися всебічною підтримкою з боку партії як кандидат в депутати під час виборів та в процесі роботи у Верховній Раді України, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

5. Пропонувати зміни та доповнення до Програми і Статуту партії, домагатися їх реалізації.

6. Звертатися до будь-якого партійного органу з пропозиціями, зауваженнями, апеляціями і вимагати відповіді на свої звернення по суті, оскаржувати у вищих партійних органах, ревізійних комісіях партії будь-які рішення партійних керівних органів, посадових осіб.

7. Домагатися підтримки з боку партійної організації у процесі захисту своєї честі та гідності.

8. Фінансово підтримувати партію в межах чинного законодавства.

9. На вільний вихід з партії.

Стаття 7. Обов’язки члена партії

1. Визнавати і виконувати норми, викладені в Програмі та Статуті АПУ, виконувати рішення з’їздів, Політичної ради, Президії партії, конференцій, виконавчих комітетів та інших керівних органів партії.

2. Перебувати на партійному обліку в первинній партійній організації, дотримуватись партійної дисципліни, регулярно сплачувати партійні членські внески.

3. Активно пропагувати програмні положення партії серед населення, в громадських і державних організаціях та установах, сприяти зміцненню позицій і авторитету партії в суспільстві.

4. Сумлінно працювати над залученням до партії нових членів.

5. Виконувати партійні доручення, звітувати партійній організації АПУ за місцем партійного обліку про наслідки своєї діяльності в групі, фракції рад будь-якого рівня.

6. Сприяти кандидату у Президенти України, народні депутати, депутати від АПУ до рад всіх рівнів під час виборної кампанії, вести агітацію серед виборців.

7. Дбати про зміцнення економіки України, сприяти збереженню історичних, національних, релігійних та культурних традицій.

Стаття 8. Структура та утворення первинних, місцевих, регіональних партійних організацій та центральних керівних органів партії

1. Структуру партії складають первинні, місцеві, регіональні партійні організації, їх виконавчі комітети та центральні керівні органи партії.

2. Партійні організації утворюються та діють за територіальним принципом.

3. До місцевих партійних організацій відносяться - районні, міські та районні у містах партійні організації.

4. До регіональних партійних організацій відносяться партійна організація Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські партійні організації.

5. До Центральних керівних органів партії відносяться з’їзд партії, Політична рада партії, Президія партії, Ревізійна комісія партії, Центральний апарат партії. Вищою посадовою особою партії є Голова партії.

6. Регіональні партійні організації набувають статусу юридичної особи після їх реєстрації відповідними органами Міністерства юстиції України відповідно до законодавства України та цього Статуту.

7. В межах статутних повноважень партійні організації нижчого рівня підпорядковані партійним організаціям вищого рівня.

8. Керівні органи партійних організацій вищого рівня, виконавчі комітети партійних організацій вищого рівня мають право призупинити дію та відмінити рішення керівних органів партійних організацій нижчого рівня та повноваження їх голів.

9. Первинна, місцева та регіональна партійні організації не мають права:
- Виходу зі складу партії.
- Самостійно, без рішення керівних органів вищого рівня та погодження з Політичною радою партії об’єднуватись, створювати блоки з організаціями інших партій.
- Оприлюднювати заяви і рішення від імені партії, не погодивши їх текст з керівними органами партії.

Стаття 9. Первинні партійні організації

1. Основою партії є первинні партійні організації, що утворюються на установчих зборах за ініціативою не менш ніж трьох осіб і діють за територіальним принципом.

2. Первинні партійні організації після визнання їх виконавчим комітетом місцевої партійної організації у 10-ти денний термін легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення до відповідного органу Міністерства юстиції України.

3. Там, де не утворено місцеву партійну організацію, первинна партійна організація направляє подання на реєстрацію органом Міністерства юстиції України без попереднього визнання виконавчим комітетом партійної організації вищого рівня.

Стаття 10. Збори первинної партійної організації

1. Вищим органом первинної партійної організації є збори членів первинної партійної організації.

2. Збори первинної партійної організації:

2.1. Обирають голову первинної партійної організації, ревізора терміном на два роки, при необхідності обирають заступника голови первинної партійної організації.

2.2. Заслуховують, обговорюють звіт голови первинної партійної організації, ревізійної комісії (ревізора) та приймають по них відповідні рішення.

2.3. Здійснюють прийом у члени партії.

2.4. Виконують рішення партії, керівних органів партійних організацій вищого рівня та своїх власних.

2.5. Здійснюють заходи щодо роз’яснення та поширення програмних положень партії.

2.6. Обирають делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня, за нормою представництва, визначеною відповідним керівним органом партійної організації вищого рівня.

2.7. Пропонують кандидатів від партії для включення їх до списків кандидатів у депутати місцевих органів самоврядування, посади міських, сільських, селищних голів.

2.8. Дають накази та заслуховують звіти членів партії - депутатів місцевих рад, Верховної Ради України, що перебувають на партійному обліку у первинній партійній організації.

2.9. Приймають рішення про припинення членства або виключення члена партії з лав АПУ відповідно до статей 5,6 цього Статуту.

2.10. Приймають рішення з інших питань в межах статутних положень.

3. Збори первинної партійної організації скликаються її головою за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці, або за рекомендацією керівного органу партійної організації вищого рівня. Збори можуть скликатися за пропозицією не менше як третини членів первинної партійної організації.

4. Збори правомочні при наявності на них більше половини членів первинної партійної організації. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів партії, присутніх на зборах. З питань виключення з членів партії рішення приймаються 2/3 голосів від загальної кількості членів партії, що перебувають на обліку в первинній партійній організації.

5. Рішення, що приймаються на зборах первинної партійної організації, оформлюються протоколом і підписуються головою первинної партійної організації.

Стаття 11. Голова первинної партійної організації

1.Вищою керівною особою первинної партійної організації є її голова.

2.Голова первинної партійної організації:

2.1. Здійснює загальне керівництво первинною партійною організацією у період між зборами та представляє її у відносинах з органами влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

2.2. Скликає збори первинної організації.

2.3. Розробляє план роботи первинної організації.

2.4. Забезпечує виконання рішень зборів первинної партійної організації, рішень керівних органів партії, конференцій, керівних органів партійних організацій вищого рівня.

2.5. Забезпечує облік членів партії, прийом членських внесків, відповідну звітність, витрати коштів згідно затвердженого кошторису.

2.6. Розглядає заяви, скарги, пропозиції членів партії, апеляції, звернення ревізора та приймає рішення або виносить їх на розгляд зборів первинної партійної організації.

2.7. У разі обрання депутатом сільської, селищної, міської ради очолює депутатську фракцію відповідної ради.

2.8. Здійснює інші функції щодо керівництва первинною партійною організацією, які не суперечать Статуту, Програмі партії та чинному законодавству.

Стаття 12. Місцеві (районні, міські, районні у містах) партійні організації

1. Місцеві партійні організації утворюються у районах, містах та районах у містах з районним поділом на відповідній території.

2. Рішення про утворення місцевої партійної організації приймається на конференції, або загальних зборах членів партії міста, району та району в місті. Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини присутніх членів партії.

3. Міська партійна організація у місті з районним поділом є організацією вищого рівня по відношенню до районної у місті партійної організації.

4. Місцеві партійні організації після їх визнання виконавчим комітетом регіональної партійної організації, а районні у місті виконавчим комітетом міської партійної організації, направляють подання на реєстрацію органом Міністерства юстиції України і лише за рішенням виконавчого комітету регіональної партійної організації можуть набувати статусу юридичної особи. Там, де не утворено регіональну партійну організацію, місцева партійна організація направляє подання на реєстрацію органам Міністерства юстиції України без попереднього визнання виконавчим комітетом регіональної партійної організації.

Стаття 13. Конференція місцевої партійної організації

1. Вищим органом місцевої партійної організації партії є конференція, яка скликається виконавчим комітетом за необхідності або на вимогу не менше 1/5 первинних партійних організацій, але не рідше одного разу на рік. В разі необхідності конференція може скликатись за рішенням керівного органу партійної організації вищого рівня. Звітно-виборна конференція скликається один раз у два роки, або за рішенням керівного органу партійної організації вищого рівня. Норма представництва делегатів від первинних партійних організацій на конференцію встановлюється виконавчим комітетом місцевої партійної організації.

2. Конференція правомочна за умови наявності більш ніж 1/2 від загальної чисельності обраних делегатів. Рішення конференції приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів шляхом відкритого голосування.

3. Повноваження конференції місцевої партійної організації:

3.1. Обирає голову та заступників голови місцевої партійної організації, членів виконавчого комітету місцевої партійної організації, ревізійну комісію. Заступники голови, члени виконавчого комітету партійної організації, голова ревізійної комісії обираються за пропозицією голови місцевої партійної організації. Заслуховує та затверджує звіти голови відповідної партійної організації та голови ревізійної комісії.

3.2. Обирає делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня за нормою представництва, визначеною виконавчим комітетом партійної організації вищого рівня.

3.3. Приймає рішення по зверненнях, пропозиціях до вищих органів партії.

3.4. Затверджує організаційну структуру обраних керівних органів місцевої партійної організації в межах, передбачених цим Статутом.

3.5. Відміняє рішення голови або зборів партійної організації нижчого рівня в межах своїх повноважень.

3.6. Затверджує за погодженням з виконавчим комітетом партійної організації вищого рівня та висуває у встановленому законом порядку списки кандидатів у депутати від партії на вибори в органи місцевого самоврядування кандидатів на вибори міських, селищних та сільських голів. Визначає та затверджує план заходів місцевої партійної організації по участі у виборчій кампанії.

3.7. Приймає рішення з інших питань, в межах цього Статуту та чинного законодавства.

Стаття 14. Виконавчий комітет місцевої партійної організації

1. В період між конференціями вищим органом місцевої партійної організації є її виконавчий комітет. Очолює виконавчий комітет за посадою голова місцевої партійної організації. До складу виконавчого комітету за посадою входять також заступники голови місцевої партійної організації. Інші члени виконавчого комітету обираються на конференції місцевої партійної організації, як правило, з голів первинних партійних організацій.

2. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях простою більшістю голосів, при участі не менше ніж половини її членів. Засідання виконавчого комітету скликаються головою місцевої партійної організації за необхідності, але не рідше одного разу на два місяці, а також за рекомендацією партійної організації вищого рівня або на вимогу не менше ніж 1/3 членів виконавчого комітету місцевої партійної організації. В разі відсутності голови на засіданні виконавчого комітету головує один із її членів, обраний членами виконавчого комітету.

3. Виконавчий комітет місцевої партійної організації:

3.1. Скликає партійну конференцію, визначає норму представництва для партійних організацій нижчого рівня.

3.2. Сприяє створенню партійних організацій нижчого рівня, координує і спрямовує їх роботу.

3.3. Визнає або відміняє рішення про створення партійних організацій нижчого рівня та рекомендує кандидатури для обрання голів цих партійних організацій, а також призупиняє, у разі необхідності, повноваження голів партійних організацій та рішення партійних організацій нижчого рівня, з подальшим затвердженням відповідних рішень на наступній конференції.

3.4. Забезпечує виконання рішень центральних органів партії, конференцій, рішень партійних організацій вищого рівня, організовує відповідне інформаційне забезпечення.

3.5. Затверджує план заходів участі у виборчій кампанії, забезпечує їх виконання.

3.6. Спрямовує діяльність членів партії - депутатів відповідних рад, депутатських фракцій та груп.

3.7. Контролює ведення обліку членів партії в партійних організаціях нижчого рівня, прийом та надходження членських внесків, відповідну звітність.

3.8. На підставі аналізу політичної та соціально-економічної ситуації в районі, місті розглядає перспективні питання партійного і суспільного життя, визначає заходи щодо їх вирішення, формулює пропозиції і зауваження до партійних організацій вищого рівня.

3.9. Приймає рішення щодо виключення з членів партії на підставі Статуту партії.

3.10. Розпоряджається майном та коштами партійної організації в межах своїх повноважень, забезпечує організаційно-господарську діяльність, веде бухгалтерський облік і звітність відповідно до чинного законодавства.

3.11. Виконавчий комітет місцевої партійної організації може призупинити виконання або скасувати рішення керівних статутних органів партійних організацій нижчого рівня та первинних партійних організацій, а також звільнити з посади їхніх голів у разі порушення ними чинного законодавства України, Програми і Статуту партії, невиконання власних рішень та рішень керівних органів партії.

3.12. Голова виконавчого комітету місцевої партійної організації подає на затвердження конференції місцевої партійної організації список кандидатів у депутати до органів місцевого самоврядування, кандидатів на вибори міських, селищних та сільських голів.

4. Рішення виконавчого комітету місцевої партійної організації є обов‘язковими для виконання її головою.

5. Виконавчий комітет місцевої партійної організації здійснює інші розпорядчо-виконавчі та організаційні заходи для забезпечення роботи партійних організацій, в межах цього Статуту.

Стаття 15. Голова місцевої партійної організації

1.Здійснює загальне керівництво і представляє партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

2. За посадою очолює виконавчий комітет місцевої партійної організації.

3. Забезпечує виконання рішень з’їздів, Політичної ради, Президії партії, конференцій, виконавчих комітетів, та інших керівних органів партії та партійних організацій вищого рівня.

4. Розглядає пропозиції, скарги, апеляції членів партії, голів партійних організацій нижчого рівня, голів ревізійних комісій, ревізорів, та приймає рішення згідно із Статутом.

5. Голова місцевої партійної організації у межах, визначених конференцією та виконавчим комітетом, розпоряджається майном та коштами партійної організації, має право підпису фінансових та інших документів, як перша особа.

6. Голова місцевої партійної організації подає на затвердження конференції місцевої партійної організації список кандидатів у депутати до органів місцевого самоврядування, кандидатів на вибори міських, селищних та сільських голів.

7. Виносить на розгляд виконавчого комітету питання щодо партійних заохочень, стягнень, про виключення з членів партії, інші питання.

8. Голова може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. За відсутності голови його обов’язки виконує один із заступників згідно з дорученням голови.

9. У разі обрання депутатом районної, міської, районної у місті ради, як правило, очолює депутатську фракцію чи групу відповідної ради.

10. Здійснює інші повноваження згідно із Статутом.

11. Призначає керівника та працівників робочого апарату місцевої партійної організації.

Стаття 16. Підрозділи виконавчого комітету місцевої партійної організації

Для забезпечення своєї поточної діяльності місцеві партійні організації можуть створювати робочі апарати, штатний розпис та кошторис яких затверджуються Президією партії.

Стаття 17. Регіональні партійні організації

1. Регіональні партійні організації утворюються об’єднанням двох і більше місцевих партійних організацій в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя).

2. Регіональні партійні організації після їх визнання Політичною радою партії реєструються відповідними органами Міністерства юстиції України і набувають статусу юридичної особи.

3. Вищим органом регіональної партійної організації є конференція, яка скликається виконавчим комітетом регіональної партійної організації або на вимогу не менше 1/3 місцевих парторганізацій, але не рідше одного разу на рік. У разі необхідності конференція скликається за рішенням Політичної ради партії. Звітно-виборна конференція скликається один раз у чотири роки, а також за рішенням Політичної ради партії.

4. Норми представництва на конференцію встановлюються виконавчим комітетом регіональної партійної організації або рішенням Політичної ради партії.

5. Конференція регіональної партійної організації правомочна при наявності більше половини від числа обраних делегатів.

6. Рішення конференції приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від числа присутніх делегатів, а рішення про припинення діяльності юридичної особи - 3/4 голосів обраних делегатів, або за рішенням Політичної ради партії.

Стаття 18. Конференція регіональної партійної організації

1. Приймає рішення про створення регіональної партійної організації.

2. Обирає голову регіональної партійної організації, заступників голови, виконавчий комітет регіональної партійної організації, голову ревізійної комісії і членів ревізійної комісії регіональної партійної організації. Заступники голови та голова ревізійної комісії регіональної партійної організації обираються за пропозицією голови регіональної партійної організації. До складу виконавчого комітету регіональної партійної організації входять, як правило, голови районних та міських партійних організацій, заступники голови регіональної партійної організації. Всі посадові особи регіональної партійної організації обираються терміном на чотири роки.

3. Конференція регіональної партійної організації:

3.1. Заслуховує та затверджує звіти голови регіональної партійної організації та голови ревізійної комісії, приймає по них відповідні рішення.

3.2. Обирає делегатів з’їзду партії.

3.3. Пропонує кандидатури для подальшого висування їх кандидатами в народні депутати України від партії.

3.4. За погодженням з Політичною радою партії затверджує список кандидатів від партії під час виборів в органи місцевого самоврядування.

3.5. Через обраних депутатів рекомендує за погодженням з Головою партії кандидатуру на посаду голови відповідної ради.

3.6. Визнає або скасовує рішення конференцій про утворення місцевих партійних організацій.

3.7. Відміняє рішення статутних органів відповідної регіональної партійної організації, а також статутних органів партійних організацій нижчого рівня, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству України, Програмі й Статуту партії.

3.8. Затверджує рішення виконавчого комітету регіональної партійної організації, які знаходяться у компетенції конференції, прийняті у період між проведенням конференцій регіональної партійної організації.

3.9. Розглядає заяви про вступ у партію, персональні справи членів партії з подальшим направленням їх для прийняття рішення у відповідні партійні організації.

3.10. Вирішує інші питання діяльності регіональної партійної організації у межах статутних завдань та повноважень, визначених чинним законодавством України.

Стаття 19. Виконавчий комітет регіональної партійної організації

1. У період між конференціями вищим органом регіональної партійної організації є виконавчий комітет регіональної партійної організації.

2. Виконавчий комітет регіональної партійної організації обирається конференцією регіональної партійної організації. Виконавчий комітет за посадою очолює голова регіональної партійної організації. Як правило, до складу виконавчого комітету за посадою входять заступники голови регіональної партійної організації, голови місцевих партійних організацій та інші члени партії, обрані конференцією регіональної партійної організації.

3. Виконавчий комітет регіональної партійної організації визначає норму представництва місцевих партійних організацій на конференції регіональної партійної організації. Виконавчий комітет регіональної партійної організації за погодженням з Політичною радою партії може виводити та кооптувати до свого складу авторитетних членів партії у межах чисельності, визначеної конференціями цих партійних організацій з наступним затвердженням їх на конференції.

4. Засідання виконавчого комітету регіональної партійної організації скликається її головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на два місяці, а також за рекомендацією Політичної ради партії або на вимогу не менше, ніж 1/3 членів виконавчого комітету, і є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше половини його членів. Головує на засіданні виконавчого комітету голова регіональної партійної організації – голова виконавчого комітету. За відсутності голови на засіданні виконавчого комітету головує один із обраних його членів.

5. Виконавчий комітет регіональної партійної організації:

5.1. Скликає конференцію регіональної партійної організації.

5.2. Формує проект порядку денного, визначає норму представництва для місцевих партійних організацій та дату проведення конференції регіональної партійної організації, приймає рішення про скликання в разі необхідності конференції місцевих партійних організацій.

5.3. Координує і спрямовує діяльність місцевих партійних організацій, сприяє створенню та реєстрації первинних партійних організацій.

5.4. Визнає або скасовує рішення конференції про утворення місцевих партійних організацій, повноваження їх голів. Відміняє інші рішення керівних статутних органів партійної організації нижчого рівня, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству України, Програмі та Статуту партії.

5.5. Забезпечує виконання рішень центральних керівних органів партії, конференцій регіональної партійної організації.

5.6. Розробляє та забезпечує виконання загального кошторису регіональної партійної організації.

5.7. Голова виконавчого комітету регіональної партійної організації розпоряджається майном та коштами партійної організації у межах повноважень, наданих йому конференцією та має право підпису фінансових та інших документів.

5.8. На підставі аналізу політичної та соціально-економічної ситуації в регіоні формує пропозиції до центральних органів партії.

5.9. Вирішує інші питання щодо забезпечення діяльності партійної організації та статутних вимог.

6. Рішення виконавчого комітету регіональної партійної організації приймаються простою більшістю голосів і є обов’язковими для виконання партійними організаціями нижчого рівня. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні виконавчого комітету проголосувало більше половини від присутніх його членів.

7. Виконавчий комітет регіональної партійної організації може призупинити виконання або скасувати рішення місцевих організацій нижчого рівня, розпустити керівні органи організацій нижчого рівня, а також звільнити з посади їхніх голів у разі порушення ними чинного законодавства України, Програми і Статуту партії, невиконання власних рішень та рішень центральних керівних органів партії.

Стаття 20. Голова регіональної партійної організації

Голова регіональної партійної організації:

1. Здійснює загальне керівництво регіональною партійною організацією. Представляє регіональну партійну організацію у відносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

2. Забезпечує виконання рішень конференцій, виконавчого комітету, ревізійної комісії регіональної партійної організації, рішень з’їздів партії, Політичної ради партії, Президії партії, Ревізійної комісії партії.

3. Розглядає звернення, пропозиції, скарги, апеляції членів партії, голів партійних організацій нижчого рівня.

4. Сприяє у забезпеченні місцевих партійних організацій організаційно-методичною, масово-політичною, інформаційною, аналітичною, обліковою, фінансовою, господарською та іншою документацією.

5. У разі обрання за списками Аграрної партії України депутатом Верховної Ради АР Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської ради очолює депутатську фракцію (групу) відповідної ради.

6. Здійснює інші повноваження, надані йому конференцією, виконавчим комітетом.

7. Голова регіональної парторганізації може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. За відсутності голови, його обов’язки виконує один із заступників.

8. Призначає керівника та працівників робочого апарату регіональної партійної організації.

Стаття 21. Робочі органи регіональної партійної організації


Для забезпечення своєї поточної діяльності регіональні партійні організації можуть створювати робочі апарати, штатний розпис та кошторис яких затверджуються Президією партії.

Стаття 22. Центральні керівні органи Аграрної партії України

До центральних керівних органів Аграрної партії України належать:
- З’їзд партії;
- Політрада партії;
- Президія партії;
- Ревізійна комісія партії;
- Центральний апарат партії.

Стаття 23. З’їзд партії

1. Вищим центральним органом партії є з’їзд. Черговий з’їзд скликається не рідше одного разу на рік. Звітно-виборний з’їзд скликається один раз на 5 років. З’їзд скликається за рішенням Політичної ради партії.

2. Рішення про скликання з’їзду партії направляється Політичною радою партії регіональним партійним організаціям не пізніше, ніж за 60 днів до його проведення. Рішення про скликання позачергового з’їзду Політична рада партії направляє до регіональних партійних організацій не пізніше ніж за 15 днів до його проведення. Позачерговий з’їзд проводиться у складі делегатів попереднього чергового або звітно-виборного з’їзду.

3. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини обраних делегатів. Рішення з’їзду приймаються більшістю голосів присутніх на ньому делегатів, а рішення про зміну назви партії приймається кваліфікованою більшістю - 3/4 від присутніх делегатів відповідно до вимог цього Статуту.

4. Норми представництва делегатів на з’їзд партії від регіональних партійних організацій встановлюються рішенням Політичної ради партії.

5. Виключні повноваження з’їзду партії:

5.1. Заслуховує та затверджує доповідь Голови партії, голови Ревізійної комісії та приймає по них відповідні рішення.

5.2. Приймає Програму і Статут партії, назву партії, затверджує та вносить в них зміни та доповнення. Всі зміни та доповнення до Статуту підлягають реєстрації Міністерством юстиції України у визначений законом термін.

5.3. Зміна назви партії приймається 3/4 голосів делегатів з’їзду за умови підтримки цих змін конференціями не менше як 2/3 регіональних партійних організацій.

5.4. Обирає Голову партії, заступників Голови партії, Голову Ревізійної комісії, членів Політичної ради партії, членів Президії партії терміном на 5 років. Заступники Голови партії, Голова Ревізійної комісії партії, склад Політичної ради партії та Президії партії обираються за пропозицією Голови партії. Головою Політичної ради партії та Президії партії за посадою являється Голова партії.

5.5. Визначає кількісний склад Ревізійної комісії та обирає її членів за поданням голови Ревізійної комісії терміном на 5 років.

5.6. Висуває (затверджує) виборчий список кандидатів у народні депутати України від партії (блоку).

5.7. Висуває або визначає підтримкою кандидата на пост Президента України.

5.8. Приймає рішення про утворення виборчих блоків, міжпартійних та інших об`єднань.

5.9. Розглядає скарги, апеляції на рішення партійних керівних органів та організацій, їх керівних осіб, ревізійних комісій. Скасовує рішення будь-яких партійних органів, що суперечать цьому Статуту, Програмі партії та чинному законодавству.

5.10. Приймає рішення щодо прийому, виключення з членів партії та про поновлення в партії.

5.11. Приймає рішення щодо припинення діяльності партії, визначає чисельність членів ліквідаційної комісії та обирає їх.

5.12. Приймає рішення з інших питань діяльності партії відповідно до Статуту, Програми партії та чинного законодавства.

5.13. З’їзд партії може делегувати частину своїх повноважень іншим центральним органам партії у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України.

Стаття 24. Політична рада партії

1. У період між з’їздами керівним органом партії є Політична рада партії, яка працює в режимі засідань.

2. До складу Політичної ради партії за посадами входять Голова партії, заступники Голови партії, голови регіональних партійних організацій, Керівник Центрального апарату партії. Інші члени Політичної ради обираються з’їздом партії.

3. Засідання Політичної ради партії скликається Головою партії або на вимогу більше половини її членів і проводиться не рідше двох разів на рік.

4. У своїй діяльності Політична рада партії керується цим Статутом, Програмою, рішеннями з’їздів партії та чинним законодавством України.

5. Засідання Політичної ради партії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Головує на засіданні Політичної ради партії Голова партії, а за його відсутності один із його заступників за окремим дорученням Голови партії. Порядок денний засідання Політичної ради попередньо погоджується з Головою партії та Президією партії. Рішення Політичної ради, прийняте на засіданні, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні її членів. Рішення Політичної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю присутніх на засіданні. Рішення Політичної ради підписується Головою партії та являються обов’язковими для виконання всіма членами партії, партійними організаціями, їх керівними органами, керівними особами.

6. Виключні повноваження Політичної ради партії:

6.1. Скликає з’їзд партії та координує організаційні заходи з його підготовки та проведення.

6.2. У період між з’їздами оцінює соціально-економічну та політичну ситуацію, визначає тактику діяльності партії, здійснює загальне керівництво її діяльністю, координує та спрямовує роботу партійних організацій усіх рівнів.

6.3. Затверджує заходи щодо реалізації Програми, Статуту та рішень з’їздів партії, приймає політичні звернення, заяви, резолюції.

6.4. За поданням Голови партії затверджує зміни і доповнення до Програми та Статуту і вносить їх на розгляд з’їздом партії.

6.5. Може утворювати постійні або тимчасові комісії з членів Політичної ради партії, визначає їх повноваження, структуру, термін діяльності.

7. Повноваження Політичної ради партії:

7.1. Приймає рішення про скликання позачергового з`їзду партії.

7.2. Визнає або відміняє рішення про створення регіональних, місцевих партійних організацій, обрання їх голів, інші рішення їх керівних органів у межах своїх повноважень.

7.3. Враховуючи подання конференцій регіональних партійних організацій за погодженням з Головою партії формує проект виборчого списку кандидатів у народні депутати України від партії (блоку) та вносить його на розгляд з’їзду партії для висування (затвердження) списку кандидатів у народні депутати України від Аграрної партії України.

7.4. Спільно з Головою партії погоджує списки кандидатів у депутати в Верховну раду АРК, обласні, міст Києва та Севастополя ради.

7.5. Спрямовує спільно з Головою партії діяльність депутатів - членів партії у Верховній Раді України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних, радах міст Києва та Севастополя, міських, районних радах, сприяє діяльності депутатських фракцій, груп, об’єднань.

7.6. Забезпечує фінансову діяльність партії та затверджує кошторис витрат.

7.7. Визнає регіональні партійні організації та приймає рішення про їх реєстрацію із статусом юридичної особи.

7.8. У разі виявлення фактів порушення вимог чинного законодавства України, Статуту партії, внутрішньопартійних рішень вищих керівних органів партії за погодженням з Головою партії звільняє посадових осіб партійних організацій нижчого рівня, розпускає організації нижчого рівня, керівні органи організацій нижчого рівня, або відсторонює керівних осіб партії від займаних посад до закінчення перевірки виявлених фактів. На цей час призначає виконуючого обов’язки цієї посадової особи, як правило, із складу керівного органу відповідної партійної організації.

7.9. Приймає рішення і вносить на розгляд з`їзду пропозицію щодо створення або вступу до виборчих блоків та об`єднань.

7.10. За попередньо погодженою з Головою партії пропозицією може виводити та кооптувати до складу Політичної ради та Президії партії авторитетних членів партії у межах чисельності, визначеної з’їздом партії з наступним затвердженням цих кандидатур на з`їзді партії.

7.11. Розглядає заяви та пропозиції членів партії, партійних органів, керівних осіб та приймає рішення в межах своїх повноважень.

7.12. Розглядає питання та приймає рішення про виключення з членів партії чи поновлення в партії з подальшим затвердженням таких рішень з’їздом партії.

7.13. Приймає рішення з інших питань діяльності партії відповідно до чинного законодавства, статутних завдань та повноважень.

7.14. Затверджує зразки партійного квитка, символіки, печаток, штампів, бланків з партійною символікою.

7.15. Рішення Політради можуть бути оскаржені членами партії або партійними організаціями, їх керівними органами та керівними особами до з’їзду партії.

Стаття 25. Президія партії

1. В період між засіданнями Політичної ради партії керівним органом партії є Президія партії. До складу Президії входять Голова партії, заступники Голови партії, інші члени Політичної ради партії, обрані з’їздом.

2. Президія працює в режимі засідань. Президія партії приймає рішення по всіх питаннях, віднесених до повноважень Політичної ради партії, з послідуючим затвердженням їх на її засіданні, окрім тих, що віднесені до виключних повноважень Політичної ради партії. Окрім повноважень Політичної ради партії Президія партії:
- Визначає основні тактичні напрямки діяльності партії.
- Виступає від імені партії через свої заяви, ухвали, резолюції тощо.
- Приймає рішення про нагородження членів партії за поданням Голови партії.
- Скликає позачергове засідання Політичної ради партії.
- Узгоджує та пропонує проекти рішень на засідання Політичної ради партії.
- Приймає рішення про створення Центрального апарату партії, затверджує за поданням Голови партії його штатний розпис та кошторис.
- Приймає рішення про створення робочих апаратів регіональних та місцевих партійних організацій, затверджує їх структуру і штатний розпис.

Стаття 26. Голова партії

1. Голова партії є вищою посадовою особою партії.

2. У своїй діяльності Голова партії керується Статутом, Програмою партії, рішеннями з’їзду та чинним законодавством України.

3. На виконання статутних завдань Голова партії:

3.1. Здійснює загальне керівництво партією, за посадою являється Головою Політичної ради та Президії партії, Головує на з’їздах та проводить засідання Політичної ради і Президії партії.

3.2. Організовує виконання рішень з’їзду, Політичної ради та Президії партії.

3.3. Представляє партію у взаємовідносинах з органами державної, виконавчої, судової та представницької влади, з іншими юридичними та фізичними особами та у зовнішніх зв’язках.

3.4. Виступає від імені партії із заявами, роз’ясненнями та зверненнями.

3.5. Пропонує з’їзду кандидатури заступників Голови партії, Голови Ревізійної комісії та інших представників керівних органів партії, відповідно до вимог цього Статуту.

3.6. Вносить пропозиції про розподіл функціональних повноважень між заступниками Голови та членами Президії партії.

3.7. Призначає керівника Центрального апарату партії, інших працівників апарату. Здійснює керівництво роботою Центрального апарату партії.

3.8. Скріплює своїм підписом рішення з’їздів, Політичної ради партії, Президії партії, заяви та звернення партії.

3.9. У межах, визначених з’їздом партії та Політичною радою партії, розпоряджається майном та коштами партії, має право підпису установчих, фінансових та інших документів партії, як перша особа.

3.10. Очолює фракцію у Верховній Раді України, а в разі неможливості суміщати посаду голови фракції з іншою керівною посадою, пропонує кандидатуру для її обрання головою фракції.

3.11. Розглядає заяви, скарги, апеляції, пропозиції та скарги членів партії, партійних органів, громадян та приймає по них рішення згідно вимог цього Статуту.

3.12. Приймає рішення з інших питань діяльності партії згідно чинним законодавством та Статуту партії.

4. Голова партії може делегувати частину своїх повноважень заступникам Голови.

5. За відсутності Голови партії його обов’язки виконує визначений ним заступник Голови партії.

6. У разі відставки або припинення з інших причин повноважень Голови партії його обов’язки на термін до наступного з’їзду виконує заступник Голови партії, обраний Політичною радою партії.

6.1. Повноваження заступників Голови партії припиняються з моменту обрання з’їздом нового Голови партії.

6.2. Новообраний Голова партії пропонує з’їзду обрати заступників Голови партії, членів Політичної ради партії, членів Президії партії, Голову Ревізійної комісії партії та інші керівні органи партії відповідно до вимог цього Статуту.

7. У своїй діяльності Голова партії підзвітний з’їзду партії.

Стаття 27. Центральний апарат партії

1. Для забезпечення поточної роботи, оперативного керівництва та координації дій партійних організацій Політична рада партії створює робочий орган - Центральний апарат партії.

2. Штатний розпис та кошторис Центрального апарату партії затверджує Президія партії за поданням Голови партії.

3. Керівника Центрального апарату партії призначає та звільняє Голова партії. Інші працівники Центрального апарату партії призначаються та звільняються Головою партії за поданням Керівника Центрального апарату партії. Центральний апарат партії за дорученням Голови партії організовує роботу, спрямовану на виконання рішень з’їздів партії, Політичної ради партії та Президії партії, виконує окремі доручення Голови партії.

4. У своїй роботі Центральний апарат партії керується Статутом партії, Програмою партії, рішеннями з’їздів партії, Політичної ради партії, Президії партії, окремими дорученнями Голови партії, власними рішеннями та чинним законодавством України. Положення про Центральний апарат партії затверджує Голова партії.

5. Керівник Центрального апарату партії розподіляє функціональні обов’язки між його працівниками і контролює їх виконання.

6. Центральний апарат партії підзвітний Голові партії.

7. Керівник Центрального апарату партії представляє партію у взаємовідносинах з органами державної, виконавчої, судової та представницької влади, іншими юридичними та фізичними особами лише за дорученням Голови партії.

8. Повноваження Центрального апарату партії:

8.1. Здійснює організаційні заходи щодо підготовки та проведення з’їздів партії та готує всю необхідну документацію, забезпечує оформлення протоколу та, при необхідності, направлення його та супровід в Міністерстві юстиції України згідно з чинним законодавством.

8.2. Організовує та контролює проведення конференцій регіональних партійних організацій, забезпечує надходження та зберігання їх протоколів.

8.3 Забезпечує підбір та належний облік партійних кадрів, організовує їх підготовку та підвищення кваліфікації.

8.4. Здійснює технічне забезпечення та готує матеріали з питань порядку денного на засідання Політичної ради партії, Президії партії, веде протоколи їх засідань, оформлює рішення та інші документи за результатами їх засідань.

8.5. За дорученням Голови партії готує пропозиції щодо змін та доповнень до Програми та Статуту партії для розгляду їх на засіданні Політичної ради партії.

8.6. Координує і спрямовує діяльність регіональних, місцевих партійних організацій, сприяє створенню первинних партійних організацій.

8.7. Звітує про свою діяльність перед Головою партії.

8.8. Забезпечує реєстрацію заяв, скарг та пропозицій членів партії, посадових осіб та забезпечує їх супровід згідно вимог Статуту та чинного законодавства.

8.9. Забезпечує належне оформлення та зберігання документації з’їздів, та Політичної ради та Президії партії.

8.10. За посадою Керівник Центрального апарату партії являється членом Політичної ради партії та може бути присутнім на засіданнях Президії партії з правом дорадчого голосу.

8.11. Виконує доручення Голови партії з питань партійного будівництва.

Стаття 28. Ревізійні комісії партії

1. Структуру ревізійних комісій складають ревізійні комісії (ревізори) первинних партійних організацій, ревізійні комісії місцевих партійних організацій, ревізійні комісії регіональних партійних організацій, Ревізійна комісія Аграрної партії України.

2. У своїй діяльності ревізійні комісії керуються чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями з’їздів партії.

Стаття 29. Ревізійна комісія (ревізор) первинної партійної організації

1. Ревізійна комісія (ревізор) первинної партійної організації у своїй діяльності керуються Статутом, рішеннями з’їздів партії та чинним законодавством України.

2. Ревізійна комісія первинної партійної організації обирається зборами первинної партійної організації у складі не менше трьох осіб, а партійна організація, яка налічує 50 і менше членів партії, обирає ревізора. Голова ревізійної комісії (ревізор) обирається зборами за пропозицією голови первинної партійної організації.

3. Ревізійна комісія (ревізор):

3.1. Розглядає пропозиції, заяви, скарги, членів партії та приймає відповідні рішення.

3.2. Проводить ревізію фінансово-господарської діяльності первинної партійної організації. Контролює своєчасність сплати членських партійних внесків.

3.3. Апелює до голови первинної партійної організації, зборів, керівних органів партійної організації вищого рівня.

3.4. Здійснює постійний контроль за виконанням рішень первинної партійної організації.

4. Засідання ревізійної комісії скликається головою ревізійної комісії, або за рішенням ревізійної комісії вищого рівня.

Стаття 30. Ревізійна комісія місцевої партійної організації

1. Ревізійна комісія обирається конференцією за пропозицією голови ревізійної комісії у складі не менше трьох членів партії. Голова ревізійної комісії обирається конференцією за пропозицією голови відповідної партійної організації.

2. Ревізійна комісія місцевих партійних організацій:

2.1. Здійснює постійний контроль за виконанням рішень вищестоящих органів партії, місцевої та нижчестоящих парторганізацій, контролює роботу та організовує методичне забезпечення та навчання членів ревізійних комісій нижчого рівня.

2.2. Розглядає пропозиції, скарги та заяви членів партії, керівних органів партійних організацій нижчого рівня і приймає рішення щодо них.

2.3. Проводить ревізію фінансово-господарської діяльності партійної організації.

2.4. Апелює до голови партійної організації, виконавчого комітету, конференції або до партійної організації чи ревізійної комісії вищого рівня.

2.5 Приймає інші рішення в межах своїх повноважень.

3. У своїй діяльності ревізійна комісія керується Статутом, рішеннями з’їздів партії, рішеннями вищестоящих партійних органів та чинним законодавством України.

4. Засідання ревізійної комісії скликається головою ревізійної комісії або за рішенням ревізійної комісії вищого рівня.

Стаття 31. Ревізійна комісія регіональної партійної організації

1. Ревізійна комісія регіональної партійної організації обирається конференцією відповідної партійної організації за пропозицією голови ревізійної комісії у складі не менше п’яти членів партії. Голова ревізійної комісії обирається конференцією за пропозицією голови регіональної партійної організації. Ревізійна комісія регіональної партійної організації у своїй діяльності керується Статутом, рішеннями з’їздів партії, рішеннями Ревізійної комісії партії та чинним законодавством України

2. Ревізійна комісія регіональної партійної організації:

2.1. Здійснює постійний контроль за виконанням рішень керівних органів партії, регіональної, місцевих та первинних партійних організацій, контролює роботу та надає їм методичну допомогу.

2.2. Розглядає заяви, пропозиції, скарги членів партії, керівних органів, ревізійних комісій партійних організацій регіону, приймає рішення щодо них.

2.3. Проводить ревізію фінансово-господарської діяльності регіональної партійної організації. Контролює порядок та обсяги сплати членських партійних внесків у партійних організаціях. Вносить пропозиції з цих питань.

2.4. Апелює до посадових осіб, керівних органів регіональної партійної організації та центральних партійних органів.

2.5. Засідання ревізійної комісії скликається головою ревізійної комісії в разі необхідності, а також за рекомендацією ревізійної комісії вищого рівня, голови відповідної партійної організації, але не рідше одного разу на три місяці. У засіданнях мають право брати участь керівники регіональної партійної організації та представники керівних органів вищого рівня.

2.6. Прийняті ревізійною комісією рішення подаються у виконавчий комітет регіональної партійної організації для відповідного реагування.

2.7. Приймає інші рішення в межах своїх повноважень.

3. Засідання ревізійної комісії скликається головою ревізійної комісії або за рішенням ревізійної комісії партії.

Стаття 32. Ревізійна комісія Аграрної партії України

1. Ревізійна комісія АПУ є вищим контролюючим органом партії.

2. Ревізійна комісія АПУ обирається з’їздом партії. Кандидатуру на посаду Голови Ревізійної комісії вносить Голова партії, інших членів комісії - Голова ревізійної комісії АПУ.

3. Ревізійна комісія партії контролює порядок виконання партійних рішень та дотримання партійної дисципліни, правильність партійного обліку, звітності, прийому, перерахування, обліку партійних внесків, доцільність використання партійного майна, партійних коштів, дотримання бухгалтерсько-фінансової дисципліни.

4. У разі виявлення фактів порушення посадовими особами партійних організацій вимог чинного законодавства України, Статуту партії та рішень вищих органів партії Ревізійна комісія партії рекомендує Політичній раді партії відсторонення такої особи від займаної посади на час перевірки вищеназваних фактів.

5. У своїй діяльності Ревізійна комісія партії керується Статутом, рішеннями з’їздів партії та чинним законодавством України.

6. Засідання ревізійної комісії скликається Головою Ревізійної комісії або за вимогою третини членів ревізійної комісії.

Стаття 33. Партійні засоби масової інформації

1. Аграрна партія України, її партійні організації можуть у встановленому законом порядку засновувати та брати участь у заснуванні засобів масової інформації. Рішення про заснування засобів масової інформації партії приймає Політична рада партії.

2. Уповноважені керівними органами партії члени партії висловлюють позицію партії через партійні засоби масової інформації (газети, радіо, телебачення тощо).

3. Керівники засобів масової інформації партії призначаються і звільняються Головою партії.

Стаття 34. Фінансово-господарська діяльність, кошти та майно партії

1. Партія є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань партія має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України. Партія може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

2. Грошові кошти й майно партії формуються за рахунок:

2.1. Членських внесків членів партії та добровільних пожертвувань громадян, підприємств, установ і організацій, підприємницьких структур, інших джерел, що не заборонені Законом України “Про політичні партії в Україні”.

2.2. Майна, придбаного за партійні кошти в межах чинного законодавства.

2.3. Цивільно-правових угод укладених в межах чинного законодавства.

2.4. Коштів Державного бюджету, у випадках передбачених Законом України “Про політичні партії в Україні”

2.5. Інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3. Порядок сплати і використання членських внесків, добровільних пожертвувань та інших коштів партії регулюється спеціальним положенням, що затверджується Політичною радою партії.

4. Партія та її партійні організації, що зареєстровані відповідними органами юстиції і набули статусу юридичної особи, ведуть у встановленому порядку бухгалтерський облік і статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації і сплачують до відповідних бюджетів платежі у порядку і розмірах, визначених чинним законодавством України.

5. Управління майном і коштами партії у межах затвердженого бюджету та кошторису витрат партії здійснює Голова партії або за його дорученням заступник Голови партії.

6. Статутні органи партії подають на вимогу Міністерства юстиції України та його органів на місцях необхідні документи і пояснення щодо дотримання вимог Конституції, законів України та Статуту партії, а на вимогу Центральної виборчої комісії й окружних виборчих комісій - щодо дотримання порядку участі партії та її структурних підрозділів у виборчому процесі.

Стаття 35. Припинення діяльності партії

1. Діяльність партії припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску) чи внаслідок анулювання її реєстраційного свідоцтва або заборони партії на підставах і в порядку, передбачених законодавством України.

2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) партії, використання її майна і коштів приймаються з’їздом партії, якщо за нього проголосували не менше 3/4 делегатів, присутніх на з’їзді партії.

3. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією партії, з’їзд партії створює ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються з’їздом.

4. Після прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію партії всі рішення щодо використання майна та коштів приймаються з’їздом та обраною ним ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства та Статуту партії.

5. Кошти та інше майно партії, в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, а передаються іншій неприбутковій організації чи об’єднанням, а у випадках, передбачених чинним законодавством або за рішенням суду, передаються в доход держави.

6. Після прийняття з’їздом рішення про припинення діяльності партії припиняється діяльність усіх її центральних, регіональних, місцевих і первинних партійних організацій.

7. Ліквідація вважається завершеною, а партія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису в єдиний державний Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб.

 

Розробка та супровід сайту - компанія VOLL