Програма Аграрної партії

Аграрна партія України – це об’єднання сильних особистостей, небайдужих, відповідальних, відважних, активних людей, справжніх лідерів та господарів України, які сповідують спільні загальнолюдські цінності, вірять у велике майбутнє України і Українського народу, володіють знанням і наснагою для досягнення поставленої мети.

Ми об’єдналися в Аграрну партію, що має стати фундаментом сучасної політичної системи як дієва правоцентристська ліберально-консервативна партія європейського типу, вибудована на демократичних засадах «знизу – догори».

Ми є партією нової генерації громадян, які йдуть у політику з метою побудови цивілізованого суспільства, національного та духовного відродження України, розвитку національної державності та досягнення глобальних цілей сталого розвитку. Саме в такій державі людина є активним громадянином і має всі можливості для самореалізації, розвинення творчої особистості, участі в розбудові держави незалежно від віку, статі, національності та віросповідання.

Ідеологія Партії

Нашою ідеологією є правоцентристський ліберальний консерватизм, що спирається на традиційні духовні, моральні та правові цінності, недоторканість приватної власності, обмеження державного втручання, розвиток місцевого самоврядування.

Аграрна партія виступає за об’єднання всіх громадян України шляхом формування національного характеру патріота своєї країни, самодостатньої особистості.

Ми виступаємо за рівність можливостей в досягненні успіху, а не рівність в отриманні результатів діяльності. Рівність можливостей повинні мати люди, що проживають в містах і селах, мають різне походження та віросповідання. Невід’ємною складовою нашої ідеологічної платформи є «ідеологія чистих думок, чистих дій, чистого довкілля».

Глобалізований світ швидко змінюється, нівелюються кордони між державами, формується нова суспільна та економічна модель із новими економічними центрами, загострюється конкуренція, відбувається масштабна міграція населення. Враховуючи ці виклики, ми повинні звільнившись від зайвого, зберегти нашу ідентичність, нашу землю, нашу незалежність і побудувати в Україні сучасну демократичну правову державу із освіченим та заможним Українським народом. Нашим гаслом є:

«Збережемо найдорожче! Побудуємо найкраще!»

Ключові цінності Партії

Основою як українських, так і загальноєвропейських цінностей виступають фундаментальні права та свободи людини, демократичні принципи державного устрою, правова та соціальна держава. Ключові цінності Партії спираються на сформовані впродовж століть ціннісні пріоритети українського народу. Вони є тими стрижнями, що тримають українську націю, проходять скрізь всі сфери людського життя. Саме на відповідність їм повинен здійснюватись кожен крок і кожна дія члена Партії.

Людина

Найвищими цінностями є життя людини, її здоров’я, честь, гідність, права, свобода, недоторканність та безпека. Людина повинна мати всі умови для щасливого повноцінного життя, власного розвитку та самореалізації в суспільстві. Громадяни України є носіями культурно-історичної та духовної спадщини, мови, народних традицій. Саме вони своєю працею, знанням і талантом розбудовують Українську Державу.

Родина

Традиційно для українців родина є первинною спільнотою, що становить підґрунтя вільного суспільства, виступає осередком людського щастя і благополуччя. Родина є першою інстанцією соціалізації та виховання, у якій відбувається становлення особи, її самоусвідомлення як члена спільноти та системи цінностей.

Громада

В сучасних умовах самодостатні та спроможні громади є запорукою демократичного суспільства. Всі важливі рішення, що впливають на формування комфортного середовища для життєдіяльності мешканців, повинні прийматись загальними зборами громади. Самодостатність громад досягається правом розпорядження територіальними ресурсами. Громада є першою і головною ланкою самоорганізації та влади громадян, основою української державності.

Право та справедливість

Одними з правових цінностей є свобода, справедливість, рівність, демократія, правопорядок, верховенство права над законом. Свобода у всіх її проявах є найвищою правовою цінністю. Справедливість визначає рівність всіх людей перед законом та однакове його застосування до всіх.

Гуманізм та толерантність

Гуманізм є обов’язковою складовою ставлення до кожної людини, що перебуває на території нашої держави та за її межами. Толерантність є передумовою подолання розбіжностей у суспільстві, що сприяє мирному співіснуванню різних поколінь, культурних, релігійних, етнічних та соціальних груп, що мають відмінні переконання, погляди, життєві цілі.

Відповідальність

Відповідальність за свої дії виховується у людини з дитинства і визначає моральні норми її поведінки. Почуття відповідальності є основою внутрішньої самоорганізації людини при прийнятті вагомих рішень та здійсненні суспільно важливих дій.

Приватна власність

Приватна власність є недоторканною. Загальний високий рівень добробуту всього народу досягається ринковими економічними відносинами, побудованими саме на приватній власності та приватній людській ініціативі.

Земля і надра

Лише громадяни України мають право приймати рішення щодо використання землі та надр. Ми повинні зберегти багатство й красу землі для нинішніх та майбутніх поколінь та застосовувати такі моделі виробництва, споживання та відтворення, що забезпечують здатність землі до регенерації.

Патріотизм

Український патріотизм є невід’ємною складовою світогляду кожного громадянина України і передбачає захист духовного, культурного та матеріального надбання своїх предків, бажання збереження землі свого народження, рідної мови, народних традицій та культури. Український патріотизм гармонічно поєднується і доповнюється гуманізмом та толерантністю.

Державна мова

Єдиною державною мовою в Україні є українська мова, що є одним із головних атрибутів держави. Ми підтримуємо розвиток всіх інших мов у відповідності до Європейської хартії регіональних мов та мов громадян, що проживають на території нашої держави.

Демократичне суспільство

Демократія є головною умовою ефективного розвитку людини та суспільства. Демократичні суспільні відносини забезпечуються шляхом постійного, прозорого та доступного соціального діалогу влади та громадян. Важливим фактором демократичного суспільства є знаходження спільного компромісу з метою досягнення блага для кожної людини і суспільства в цілому.

Українська державність

Україна є незалежною, суверенною, унітарною державою. Ми заново будуємо державу Україна, в якій головними складовими є верховенство права, самоправність громад, свобода слова, свобода совісті та віросповідання. Всі інститути в державі повинні працювати на створення умов для повноцінного життя та самореалізації людини.