ЗАТВЕРДЖЕНО
В новій редакції ХІІІ черговим з’їздом Аграрної партії України
Протокол від 17 грудня 2017 р.
СТАТУТ
АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Загальні положення

1.Аграрна партія України (далі - Партія) є політичною партією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України, які поділяють мету діяльності Партії, визнають та дотримуються положень Статуту Аграрної партії України (далі – Статут), підтримують, сприяють реалізації та виконують Програму Аграрної партії України (далі - Програма).

 1. Партія поширює свою діяльність на всю територію України, діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших нормативно-правових актів України, а також згідно зі Статутом та Програмою.

3.Партія діє на засадах добровільності, рівноправності, взаємоповаги її членів, самоврядування, дотримання законності та інформаційної відкритості (гласності), дотримання внутрішньопартійної дисципліни та субординації, демократії.

4.Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки з власним найменуванням, штампи, бланки.

 1. Партія має власну символіку. Символіка Партії реєструється в установленому законодавством порядку. Партія, її партійні організації при здійсненні своєї статутної діяльності мають виключне право на використання символіки Партії.
 2. Повне найменування Партії:

українською мовою –Аграрна партія України;

англійською мовою –Agrarian party of Ukraine.

 1. Скорочене найменування Партії

                українською мовою -  Аграрна партія;

                англійською мовою – Agrarian party.

8.Місцезнаходження центральних керівних органів Партії - місто Київ.

Стаття 2. Цілі, завдання та форми діяльності Партії

 1. Цілі та завдання Партії, а також шляхи їх досягнення визначаються Програмою, яка затверджується і змінюється у порядку, визначеному Статутом.
 2. Для досягнення програмних цілей і реалізації програмних завдань Партія має право:

1) брати участь у суспільно-політичній діяльності, виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у строки і у порядку, встановленому законодавством України;

2) поширювати інформацію про свої цілі та завдання, діяльність, використовувати державні та інші засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, вести видавничу діяльність у порядку, встановленому законодавством України;

3) брати участь в обговоренні дій і рішень органів влади, оприлюднювати політичні заяви, свою позицію з питань державного і суспільного життя через засоби масової інформації або в інший, не заборонений законодавством, спосіб;

4) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові права, володіти нерухомим та рухомим майном, коштами, укладати угоди, договори відповідно до законодавства України;

5) захищати і відстоювати свої законні права та інтереси, захищати і відстоювати законні права та інтереси членів Партії в органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності, на підставах та в порядку, визначеному законодавством України;

6) організовувати та проводити мирні масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо), покликані донести до населення позицію Партії з актуальних питань державного і суспільного розвитку України у порядку, визначеному законодавством;

7) звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, отримувати вмотивовану відповідь та інформацію у порядку, визначеному законодавством України;

8) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України;

9) взаємодіяти з іншими політичним партіями та об'єднаннями громадян, створювати, вступати у виборчі блоки, політичні асоціації та виходити з них;

10) утворювати депутатські фракції (групи) та інші об’єднання;

11) встановлювати і підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними організаціями, засновувати або вступати в міжнародні спілки;

12) утворювати та організаційно забезпечувати діяльність партійних організацій та первинних осередків;

13) здійснювати інші суспільно-політичні заходи, а також реалізовувати права, які не суперечать законодавству України, Статуту та необхідні для реалізації програмних цілей та завдань.

РОЗДІЛ ІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА ПАРТІЇ

Стаття 3. Членство в Партії

 1. Членом Партії може бути лише громадянин України незалежно від раси, кольору шкіри, релігійних переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, який досяг 18-річного віку та відповідно до Конституції України має право брати участь у виборах, якщо він визнає і зобов’язується виконувати статутні й програмні вимоги та положення Партії, своєю діяльністю сприяти досягненню мети та здійсненню завдань Партії, не є членом будь-якої іншої політичної партії.
 2. Членство в Партії є індивідуальним та фіксованим. Індивідуальність засвідчується партійним квитком єдиного зразка та обліковою карткою; фіксованість забезпечується наявністю заяви про бажання стати членом Партії та системою партійного обліку.
 3. Облік членів Партії здійснюється партійними організаціями всіх рівнів. Член Партії може перебувати на первинному обліку лише в одному первинному осередку. Порядок обліку членів Партії затверджується Політичною радою Партії.
 4. Членами Партії не можуть бути громадяни України, щодо членства яких у політичних партіях встановлено обмеження Конституцією України та законами України.
 5. Вступ до Партії здійснюється за принципом найбільш тісного зв’язку шляхом подання до статутного органу, окрім контрольно-ревізійного, особистої письмової заяви про бажання стати членом Партії. Заява розглядається не довше ніж протягом тридцяти календарних днів з дати її надходження за особистої участі заявника.
 6. Рішення щодо членства в Партію приймається:

1) З’їздом Партії;

2) Політичною радою Партії;

3) Президією Політичної ради Партії;

4) конференцією регіональної чи місцевої партійної організації;

5) виконавчим комітетом регіональної чи місцевої партійної організації;

6) зборами первинного осередку;

7) виконавчим комітетом первинного осередку (у випадку створення).

 1. Громадянин набуває статусу члена Партії з моменту прийняття відповідного рішення партійними органами, визначеними Статутом та отримує партійний квиток.
 2. Рішення про прийом у члени Партії осіб, які обіймали посади Президента України, Прем’єр-міністра України, були членами Кабінету Міністрів України, були Головою або членами Конституційного Суду України, Головою або членами Верховного Суду України, Головою або членами вищого спеціалізованого суду України, Генеральним прокурором, а також інші особи, які були державними службовцями категорії «А», приймає Політична рада Партії або З’їзд Партії.

Стаття 4. Права членів Партії

 1. Член Партії має право:

1) обирати та бути обраним до статутних органів та на виборні посади в Партії;

2) у порядку, визначеному Статутом, бути учасником партійних зборів, делегатом конференцій партійних організацій та З’їздів Партії, голосувати на них;

3) висловлювати свої думки та пропозиції з питань партійного і громадського життя, брати участь у виробленні та реалізації політики Партії;

4) висловлювати власну думку щодо кандидатур, які пропонуються для обрання до центральних керівних органів Партії та статутних органів партійних організацій всіх рівнів;

5) бути висунутим Партією на виборні посади в органи державної влади і місцевого самоврядування;

6) звертатись з питаннями, пропозиціями, заявами до партійних організацій і посадових осіб всіх рівнів та одержувати відповідь по суті свого звернення, одержувати інформацію про діяльність Партії та її органів;

7) оскаржувати рішення статутних органів Партії у порядку, визначеному Статутом;

8) брати участь у діяльності та заходах, що проводяться Партією;

9) реалізовувати та досягати своїх особистих політичних цілей та завдань через участь у діяльності Партії методами і засобами, які відповідають Статуту, Програмі, Конституції та законам України;

10) вносити на рахунок Партії добровільні внески;

11) вільно припинити членство в Партії;

12) скласти повноваження члена статутного органу або посадової особи в Партії, без втрати членства в Партії в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством;

13) бути захищеним усім наявним потенціалом Партії від необґрунтованих звинувачень та переслідувань за політичні переконання та погляди;

14) користуватися іншими правами, передбаченими цим Статутом.

 1. Статутні органи партійних організацій всіх рівнів та їх посадові особи в межах повноважень, визначених Статутом, зобов‘язані розглядати заяви, звернення членів Партії та надавати на них вмотивовану відповідь (на прохання заявника - у письмовій формі).
 2. З метою розширення можливостей реалізації прав членів Партії на звернення до статутних органів Партії всіх рівнів, для застосування новітніх методів, кожен член Партії має право звернутись до статутних органів відповідно до Порядку подання та розгляду петицій членів Аграрної партії України, затвердженому Політичною радою Партії.

Стаття 5. Обов’язки членів Партії

 1. Член Партії зобов’язаний:

1) дотримуватись Статуту, виконувати рішення статутних органів Партії;

2) брати участь в реалізації Програми, у виробленні партійної політики;

3) дотримуватись партійної дисципліни;

4) сприяти перемозі кандидатів від Партії на виборах до органів державної влади, місцевого самоврядування, вести агітацію серед населення у визначеному чинним законодавством порядку;

5) сприяти зміцненню авторитету Партії, залученню до її лав нових членів;

6) поширювати та роз’яснювати мету, завдання та ідеї Партії;

7) своєчасно та у встановленому розмірі сплачувати членські внески;

8) виконувати партійні доручення та звітувати про їх виконання;

9) у випадку обрання народним депутатом України, депутатом місцевої ради, увійти і постійно працювати у складі депутатської фракції (групи), створеної обраними від Партії депутатами.

Стаття 6. Партійні заохочення та стягнення

 1. До члена Партії можуть бути застосовані (накладені) партійні заохочення та стягнення в порядку та на підставах, затверджених Політичною радою Партії.
 2. Рішення про партійне стягнення приймається статутними органами партійних організацій, в яких член Партії перебуває на обліку, або, у виключних випадках, партійними організаціями вищого рівня, в тому числі центральними керівними органами Партії. Рішення про партійні стягнення не можуть прийматися контрольно-ревізійними комісіями всіх рівнів.
 3. Не можуть прийматися рішення про партійні стягнення статутними органами партійних організацій щодо членів Партії, які перебувають на обліку в їх партійних організаціях, але є посадовими особами або членами керівних органів партійних організацій вищого рівня, в тому числі і центральних керівних органів Партії. Такі рішення приймають статутні органи партійної організації вищого рівня по відношенню до відповідної партійної організації, в якій член Партії є посадовою особою або членом керівного органу.
 4. Видами партійного заохочення є:

1) оголошення усної подяки;

2) нагородження грамотою або Почесною грамотою;

3) нагородження партійною відзнакою.

 1. Видами партійного стягнення є:

1) зауваження;

2) внутрішньопартійна догана;

3) відсторонення від партійної посади;

4) позбавлення членства у відповідному статутному органі;

5) виключення з членів Партії.

За одне і те ж порушення до члена Партії може бути застосовано лише одне партійне стягнення.

Стаття 7. Припинення та зупинення членства в Партії

 1. Членство в Партії припиняється:

1) за власним бажанням;

2) внаслідок смерті або визнання судом недієздатним;

3) внаслідок припинення членом Партії громадянства України;

4) внаслідок набуття членства в іншій політичній партії;

5) внаслідок набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Партії;

6) якщо член Партії, висунутий Партією або виборчим блоком політичних партій, до якого входить Партія та обраний депутатом місцевої ради, народним депутатом України, не увійшов до створеної депутатської фракції Партії або вибув із депутатської фракції Партії;

7) внаслідок відмови або непроходження перереєстрації у встановлений термін без поважних причин;

8) внаслідок виключення з членів Партії.

 1. Припинення членства в Партії за власним бажанням здійснюється шляхом подання відповідної письмової заяви до первинного осередку або партійної організації, в яких член Партії перебуває на обліку. Членство в Партії припиняється не раніше з дня подання такої заяви до відповідної партійної організацієї або первинного осередку, в якому член Партії перебуває на обліку.
 2. Припинення членства в Партії, а також зупинення членства в Партії автоматично припиняє членство відповідної особи в статутних органах Партії, до складу яких її було обрано, та припиняє її перебування на будь-яких виборних партійних посадах.
 3. Дія частини другої та третьої цієї статті не поширюється на членів Партії, обраних на посади Голови Партії та заступника Голови Партії. Членство в Партії зазначених осіб припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови Партії чи його заступника.
 4. Припинення членства відбувається автоматично з дня настання відповідної обставини (прийняття відповідного рішення, вчинення дії) внаслідок:

1) смерті члена Партії;

2) визнання члена Партії судом недієздатним;

3) припинення громадянства України;

4) набуття членства в іншій партії;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Партії;

6) не входження або вибуття члена Партії із депутатської фракції Партії чи виборчого блоку, до якого входить Партія у Верховній Раді України, місцевій раді у разі, коли член Партії, обраний депутатом місцевої ради, народним депутатом України за виборчим списком, рішенням Партії, її партійної організації або виборчого блоку політичних партій, до якого входить Партія.

 1. Член Партії, який призначений на посаду або вступив на службу, несумісну відповідно до Конституції України та законів України з членством у політичних партіях, зупиняє членство в Партії на час перебування на відповідній посаді або службі шляхом подання відповідної письмової заяви до партійної органзіації/первинного осередку, в якому він перебуває на обліку. Членство в Партії зупиняється з дня реєстрації заяви відповідною партійною організацією/первинним осередком.
 2. Після звільнення з відповідної посади або служби членство в Партії поновлюється за письмовою заявою особи, яка подається до тієї партійної організації/ первинного осередку, до яких подавалась заява про зупинення членства. Членство в Партії поновлюється з моменту реєстрації такої заяви. Члену Партії, поновленому в ній, зберігається партійний стаж.
 3. За рішенням центральних керівних органів Партії може проводитися перереєстрація членів Партії в окремих регіональних чи місцевих партійних організаціях. Перереєстрація відбувається за особистої участі члена Партії. Порядок перереєстрації встановлюється Політичною радою Партії.
 4. Особа, членство в Партії якої припинено внаслідок непроходження перереєстрації, у встановлений термін, за наявності поважних причин має право протягом року звернутися до відповідного статутного органу Партії з заявою про поновлення свого членства в Партії.

Стаття 8. Виключення з членів Партії

 1. Рішення про виключення з Партії може бути прийняте статутними органами, які мають право приймати рішення про прийом у члени Партії за поданням відповідних контрольно-ревізійних органів.
 2. Підставами для виключення з Партії є:

1) порушення Статуту;

2) невиконання Програми;

3) дії, які завдають шкоди авторитету або дискредитують Партію;

4) втрата зв’язку з Партією;

5) несплата членських внесків протягом трьох місяців поспіль;

6) за діяння, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, посягання на здоров'я населення.

 1. Рішення про виключення з Партії осіб, які є членами статутних органів або посадовими особами партійних організацій, може прийматися конференцією регіональної партійної організації.
 2. Рішення конференції регіональної партійної організації про виключення з Партії осіб, які є членами статутних органів або посадовими особами партійних організації може бути оскаржене протягом місяця до Політичної ради Партії. Рішення Політичної ради Партії є остаточним і оскарженню не підлягає.
 3. Рішення про виключення з Партії осіб, які є членами центральних керівних органів Партії, приймається виключно З'їздом Партії або Політичною радою Партії.

Рішення Політичної ради Партії може бути оскаржене протягом місяця до З’їзду Партії. Рішення З’їзду Партії є остаточним і оскарженню не підлягає.

6.З’їзд Партії може прийняти рішення про виключення з Партії будь-якого члена Партії. Рішення З’їзду Партії є остаточним і оскарженню не підлягає.

 1. Рішення про виключення з Партії невідкладно доводиться до відома особи, щодо якої воно прийнято та до відповідної партійної організації, в якій ця особа перебувала на обліку.
 2. Повторний прийом у члени Партії можливий лише після прийняття відповідного рішення статутним органом, який приймав рішення про виключення з Партії.

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ. ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ

Стаття 9. Організаційна структура Партії. Засади взаємодії.

 1. Організаційна структура Партії формується з урахуванням адміністративно-територіального устрою України та складається з таких рівнів партійних організацій:

1) первинні осередки;

2) місцеві партійні організації;

3) регіональні партійні організації;

4) центральні керівні органи Партії.

 1. Рівні партійних організацій від нижчого до вищого визначено пунктом 1 даної статті.

У межах статутних повноважень партійні організації нижчого рівня підпорядковані партійним організаціям вищого рівня, а саме:

1) первинні осередки – відповідній районній у місті, місцевій та регіональній партійним організаціям, діяльність яких поширюється на адміністративно-територіальну одиницю, в межах якої діє первинний осередок; центральним керівним органам Партії;

2) районні у місті партійні організації – відповідній міській партійній організації, зареєстрованій у відповідному місті, в межах якого діють районні у місті партійні організації; регіональній партійній організації, діяльність якої поширюється на адміністративно-територіальну одиницю, в межах якої діє районна у місті партійна організація; центральним керівним органам Партії;

3) місцеві партійні організації – відповідній регіональній партійній організації, діяльність якої поширюється на адміністративно-територіальну одиницю, в межах якої діє місцева партійні організація; центральним керівним органам Партії;

4) регіональні партійні організації – центральним керівним органам Партії.

 1. Структуру партійних організацій становлять статутні та нестатутні органи.

Статутними є органи, наявність яких прямо передбачена Статутом та про створення яких не приймається спеціальне рішення. До статутних органів належать вищі керівні, керівні та контрольно-ревізійні органи.

Нестатутними є органи, наявність яких опосередковано передбачена Статутом та про створення яких приймається спеціальне рішення уповноваженого статутного органу Партії. До нестатутних органів належать виконавчі та консультативно-дорадчі органи, робочі групи, штаби тощо.

4.Регіональні, місцеві партійні організації та первинні осередки є структурними утвореннями Партії, які утворюються і діють в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць України у порядку, визначеному Статутом:

1) первинні осередки в межах села, селища, мікрорайону, масиву, вулиці, будинку, установи, організації, підприємства, господарства та товариства недержавної форми власності тощо;

2) місцеві партійні організації в межах району, міста та району у місті з районним поділом;

3) регіональні партійні організації в межах АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

 1. Діяльність партійних організацій не може виходити за межі адміністративно-територіальних одиниць, у яких їх створено.
 2. Діяльність Партії, партійних організацій всіх рівнів та їх посадових осіб базується на таких принципах:

1) дотримання Конституції та чинного законодавства України;

2) дотримання і виконання Статуту та Програми, рішень партійних організацій, яким вони підпорядковані;

3) дотримання принципів демократії, колегіальності та відкритості;

4) доведення рішень партійних організацій вищого рівня до відома партійних організацій нижчого рівня;

5) доведення рішень партійних організацій нижчого рівня до відома партійних організацій вищого рівня;

6) права партійних організацій скасовувати у визначеному Статутом порядку рішення статутних органів та посадових осіб партійних організацій, які їм підпорядковані;

7) права партійних організацій у визначеному Статутом порядку достроково припиняти повноваження статутних органів та посадових осіб, партійних організацій, які їм підпорядковані;

8) заборони виходу регіональних, місцевих партійних організацій та первинних осередків зі складу Партії;

9) заборони об’єднання, створення політичних блоків з організаціями інших політичних партій без відповідного рішення Президії Політичної ради Партії;

10) заборони оприлюднювати заяви та рішення з питань, що входять до повноважень партійної організації вищого рівня, та таких, що суперечать Програмі та Статуту.

Стаття 10. Контрольно-ревізійні органи Партії

 1. Контрольно-ревізійні органи є статутними органами Партії, які контролюють та перевіряють статутну, фінансову, внутрішньогосподарську діяльність Партії та її структурних утворень, здійснюють контроль за дотриманням положень чинного законодавства, Статуту та Програми, інших нормативних документів Партії, здійснюють щорічний внутрішній фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами Партії та її структурних утворень, що мають статус юридичних осіб. 
 2. До контрольно-ревізійних органів Партії належать:

1) Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії;

2) контрольно-ревізійні комісії регіональних партійних організацій;

3) контрольно-ревізійні комісій місцевих партійних організацій.

Голову та членів контрольно-ревізійної комісії партійної організації обирає терміном на п’ять років та достроково припиняє повноваження конференція відповідної партійної організації, за поданням голови відповідної партійної організації, погодженим з Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії.

Голову та членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії обирає терміном на п’ять років та достроково припиняє повноваження З’їзд Партії, за поданням Голови Партії.

Кількісний склад контрольно-ревізійних органів партійних організацій становить 3 члени, а для Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії – 5 членів.

 1. Контрольно-ревізійні органи Партії здійснюють внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами (далі – Аудит) Партії та її структурних утворень, що мають статус юридичної особи, шляхом внесення запитів, отримання та аналізу необхідної інформації, формування відповідного пакету документів. Невід’ємним додатком Аудиту Партії є узагальнення висновків Аудиту регіональних та місцевих партійних організацій. Регіональні партійні організації узагальнюють Аудит місцевих партійних організацій. Узагальнений звіт регіональні партійні організації передають Центральній контрольно-ревізійній комісії Партії для формування висновку Аудиту Партії. За необхідності, Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії здійснює Аудит відповідних регіональних та місцевих партійних організацій.

4.Головними завданнями роботи контрольно-ревізійних органів Партії, зокрема при здійсненні внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту) за надходженнями і витратами Партії та її структурних утворень, є надання незалежних об'єктивних звітів, висновків та оцінок щодо:

1) відповідності діяльності Партії та її структурних утворень вимогам положень законодавства, Статуту та Програми, інших нормативних документів Партії;

2) ефективності використання Партією та її структурними утвореннями наявних ресурсів;

3)достатності та ефективності заходів, здійснюваних Партією та її структурними утвореннями, спрямованих на усунення недоліків, виявлених органами державної влади, контрольно-ревізійними органами, зовнішніми аудиторами.

 1. Діяльність контрольно-ревізійних органів Партії регулюється Положенням про контрольно-ревізійні органи Партії, яке затверджується З’їздом Партії.
 2. Контрольно-ревізійні комісії Партії мають право безперешкодно одержувати від статутних органів і посадових осіб Партії та/або її партійних організацій, а також членів Партії всю інформацію, що стосується статутної, фінансової й внутрішньогосподарської діяльності Партії або будь-якої партійної організації.
 3. Голови та члени контрольно-ревізійних органів не можуть входити до складу інших центральних керівних органів Партії, статутних органів партійних організацій, бути в них посадовими особами.
 4. З підстав та в порядку, визначених Положенням про контрольно-ревізійні органи, повноваження контрольно-ревізійних органів або окремого члена комісії, можуть бути припинені достроково з наступним кооптуванням до її складу іншого члена Партії. Таке рішення може прийняти:

1) щодо Центральної контрольно-ревізійної комісії – З’їзд Партії;

2) щодо регіональної контрольно-ревізійної комісії (члена комісії) – конференція регіональної партійної організації на підставі подання Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;

3) щодо місцевої контрольно-ревізійної комісії (члена комісії) – конференція місцевої партійної організації, на підставі подання регіональної контрольно-ревізійної комісії та/або Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.

 1. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії підзвітна та підконтрольна З’їзду Партії.

Контрольно-ревізійні комісії регіональних партійних організацій підзвітні та підконтрольні конференції відповідної регіональної партійної організації, Центральній контрольно-ревізійній комісії Партії, в межах, визначених Положенням про контрольно-ревізійні органи.

Контрольно-ревізійна комісія місцевої партійної організації підзвітна та підконтрольна конференції відповідної місцевої партійної організації, контрольно-ревізійній комісії регіональної партійної організації, Центральній контрольно-ревізійній комісії Партії, в межах, визначених Положенням про контрольно-ревізійні органи.

Контрольно-ревізійні органи приймають свої рішення на засіданні, яке є повноважним за умови участі у ньому більшості членів такого органу.

Стаття 11. Органи апарату Партії

 1. Організаційне, інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності Партії, безпосереднє забезпечення виконання рішень статутних органів Партії, партійних організацій, розпоряджень та доручень Голови Партії та його заступників, голів партійних організацій та їх заступників здійснюють органи апарату Партії.
 2. Діяльність органів апарату Партії регулюється Положенням про апарати Партії, яке затверджується Політичною радою Партії.
 3. До органів апарату Партії належать:

1) Центральний апарат Партії;

2) апарати регіональних партійних організацій;

3) апарати місцевих партійних організацій.

 1. У своїй діяльності органи апарату Партії функціонують в порядку підпорядкування, а саме:

1) Центральний апарат Партії підпорядковується Голові Партії;

2) апарат регіональної партійної організації– голові регіональної партійної організації, Центральному апарату Партії, в межах визначених Положенням про апарати Партії;

3) апарат міської, районної партійної організації (у разі створення) – відповідно голові міської, районної партійної організації, керівнику відповідного апарату регіональної партійної організації, Центральному апарату Партії, в межах визначених Положенням про апарати Партії;

4) апарат районної у місті партійної організації міста з районним поділом (у разі створення) – голові відповідної районної (району в місті) партійної організації, керівнику відповідного апарату міської партійної організації, керівнику відповідного апарату регіональної партійної організації, Центральному апарату Партії, в межах визначених Положенням про апарати Партії.

Стаття 12. Консультативно-дорадчі органи Партії

1.Для вироблення, конкретизації, обґрунтування позиції Партії та з інших питань діяльності Партії за рішенням Політичної ради Партії чи виконавчого комітету регіональної партійної організації можуть утворюватися консультативно-дорадчі органи відповідного рівня.

2.Постійно діючими консультативно-дорадчими органами Партії з особливим статусом є:

1) Почесна рада Партії;

2) Рада героїв України;

3) Рада голів регіональних партійних організацій.

За окремим рішенням Політичної ради Партії, можуть утворюватися й інші постійно діючі консультативно-дорадчі органи.

3.Порядок створення, підпорядкування, межі, строк повноважень та інші аспекти діяльності консультативно-дорадчих органів Партії затверджує Політична рада Партії відповідним положенням; положення про консультативно-дорадчі органи регіональних, місцевих партійних організацій затверджує виконавчий комітет відповідної партійної організації.

4.Для оперативного обговорення, вирішення нагальних питань діяльності Партії, також, можуть бути утворені робочі органи – штаби, круглі столи тощо.

5.Порядок створення, підпорядкування, межі та строк повноважень робочих органів Партії, затверджує Президія Політичної ради Партії відповідним положенням; положення про робочі органи регіональних, місцевих партійних організацій затверджує виконавчий комітет відповідної партійної організації.

6.До складу консультативно-дорадчого, робочого органу можуть входити прихильники (симпатики) Аграрної партії – не члени Партії.

Стаття 13. Засоби масової інформації Партії

 1. Партія може у встановленому законодавством порядку засновувати та брати участь у заснуванні засобів масової інформації. Рішення про заснування засобів масової інформації Партії приймає Президія Політичної ради Партії. Керівники засобів масової інформації Партії призначаються і звільняються Головою Партії, за попереднім погодженням з Президією Політичної ради Партії.
 2. Виконавчий комітет регіональної партійної організації може приймати рішення про засновування регіональною партійною організацією засобів масової інформації відповідно до чинного законодавства та за погодженням Президії Політичної ради Партії.
 3. Для координації діяльності в інформаційній сфері Президія Політичної ради Партії встановлює порядок реалізації єдиної інформаційної політики Партії.

РОЗДІЛ IV. ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ

Стаття 14. Первинні осередки

 1. Основою Партії є первинні осередки, які утворюються в межах села, селища, мікрорайону, масиву, вулиці, будинку, установи, організації, підприємства, господарства та товариства недержавної форми власності відповідно до чинного законодавства України.
 2. Первинний осередок Партії утворюється на установчих зборах за участі не менше, ніж трьох членів Партії.
 3. Первинні осередки після визнання їх виконавчим комітетом місцевої партійної організації реєструються без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку у встановленому законодавством порядку.
 4. Там, де не утворено або достроково припинені повноваження статутних органів місцевої партійної організації, первинний осередок направляє подання на реєстрацію органом Міністерства юстиції України після попереднього погодження виконавчим комітетом регіональної партійної організації. У випадку одночасного дострокового припинення повноважень статутних органів місцевої і регіональної партійних організацій, утворення первинного осередку попередньо погоджується Центральним апаратом Партії.
 5. Первинні осередки входять до складу відповідної місцевої партійної організації та діють як її структурні утворення.
 6. Статутними органами первинного осередку Партії є:

1) збори первинного осередку;

2) виконавчий комітет первинного осередку (у випадку створення).

 1. Повноваження первинного осередку:

1) брати безпосередню участь у реалізації рішень партійних організацій вищого рівня;

2) надавати пропозиції місцевій партійній організації щодо її діяльності та політики Партії;

3) обирати делегатів на конференції місцевої партійної організації;

4) пропонувати своїх активістів до складу статутних органів місцевих партійних організацій;

5) вести первинний облік членів партії;

6) поширювати та роз’яснювати мету, завдання та ідеї Партії, залучати до її лав нових членів;

7) здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту та чинного законодавства.

 1. Утворенні первинні партійні організації є первинними осередками Партії.

Стаття 15. Збори первинного осередку

 1. Вищим керівним органом первинного осередку Партії є збори первинного осередку.
 2. Збори первинного осередку Партії скликаються його головою за необхідності або на вимогу не менше третини його членів, але не рідше одного разу на 3 місяці. Збори первинного осередку можуть скликатися за рішенням виконавчого комітету первинного осередку та статутного органу партійної організації вищого рівня окрім контрольно-ревізійного.
 3. Збори первинного осередку є правомочними за умови участі в них більше половини членів первинного осередку, які перебувають в ньому на первинному обліку.
 4. Рішення на зборах первинного осередку приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів Партії, які перебувають в ньому на первинному обліку. Рішення, прийняті зборами первинного осередку, оформлюються протоколом зборів первинного осередку, який підписується головуючим та секретарем, якого обирають на засіданні зборів первинного осередку.

Головуючим на зборах первинного осередку за посадою є голова первинного осередку. В разі його відсутності на зборах первинного осередку головує один з його заступників або обраний зборами первинного осередку з числа присутніх членів Партії головуючий.

 1. У роботі зборів первинного осередку з правом дорадчого глосу можуть брати участь представники партійних організацій вищого рівня.
 2. Збори первинного осередку можуть розглядати будь-яке питання, віднесене Статутом до компетенції первинного осередку.
 3. Повноваження зборів первинного осередку Партії:

1) обрання голови первинного осередку терміном на п’ять років, дострокове припинення його повноважень;

2) обрання за поданням голови первинного осередку та за необхідності заступників голови первинного осередку терміном на п’ять років, дострокове припинення їх повноважень;

3) затвердження за поданням голови первинного осередку плану роботи первинного осередку;

4) заслуховування звітів голови первинного осередку;

5) прийом у члени Партії;

6) обрання делегатів на конференцію місцевої партійної організації відповідно до встановлених норм представництва;

7) надання пропозицій щодо кандидатур для висунення кандидатів у депутати відповідних місцевих рад, кандидатів на посаду старости села, селища, сільського, селищного міського голови;

8) надання пропозицій місцевій партійній організації щодо її діяльності та політики Партії;

9) надання пропозицій щодо кандидатур до складу статутних органів місцевих партійних організацій та їх посадових осіб;

10) надання партійних доручень членам Партії, які перебувають на первинному обліку у первинних осередках, та заслуховування звітів про їх виконання;

11) прийняття рішення про створення виконавчого комітету первинного осередку у випадку, коли на обліку в первинному осередку перебуває понад 20 членів Партії;

12) затвердження за поданням голови первинного осередку кількісного та персонального складу виконавчого комітету (у випадку створення) терміном на п’ять років, дострокове припинення повноважень членів виконавчого комітету;

13) здійснення інших повноважень відповідно до Статуту та чинного законодавства.

Стаття 16. Виконавчий комітет первиного осередку

 1. У період між зборами первинного осередку керівним органом (у випадку створення) є виконавчий комітет первинного осередку.
 2. Очолює виконавчий комітет первинного осередку за посадою голова первинного осередку.
 3. Засідання виконавчого комітету скликається головою первинного осередку за необхідності.
 4. Засідання виконавчого комітету визнається правомочним за умови присутності більше половини його членів.
 5. Рішення виконавчого комітету приймається шляхом відкритого голосування більшістю присутніх членів та оформляється протоколом, який підписується головою.
 6. Повноваження виконавчого комітету первинного осередку:

1) скликати збори первинного осередку;

2) здійснювати прийом у члени Партії;

3) забезпечувати виконання рішень зборів первинного осередку, рішень партійних організацій вищого рівня;

4) контролювати виконання партійних доручень зборів первинного осередку;

5) здійснювати підготовку проектів порядку денного та проектів рішень зборів первинного осередку;

6) забезпечення ведення та зберігання документації первинного осередку;

7) здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту та чинного законодавства.

Стаття 17. Голова первинного осередку

 1. Вищою посадовою особою первинного осередку Партії є голова первинного осередку Партії.
 2. Голова первинного осередку обирається на зборах первинного осередку з числа членів Партії, які перебувають на обліку первинного осередку. Якщо жоден з претендентів-членів Партії, висунутих на посаду голови первинного осередку, не набрав більше половини голосів, то проводиться повторне голосування по двох претендентах, які набрали найбільше голосів. Головою первинного осередку стає претендент, який набрав за підсумком повторного голосування більшу кількість голосів.

3.Член Партії не може бути обраний головою первинного осередку Партії більше двох термінів поспіль.

 1. Член Партії не може одночасно бути головою більше ніж одного первинного осередку або заступником більше ніж одного голови первинного осередку.
 2. Повноваження голови первинного осередку:

1) здійснювати керівництво первинним осередком, планувати, організовувати і координувати його роботу;

2) представляти без окремого доручення первинний осередок у партійних організаціях вищого рівня, у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;

3) забезпечувати ведення первинного обліку членів Партії, сплату членських внесків, у встановленому законодавством порядку, та ведення відповідної звітності;

4) забезпечувати виконання рішень зборів первинного осередку, партійних організацій вищого рівня;

5) забезпечувати комунікацію, інформування членів Партії, які перебувають на обліку в первинному осередку;

6) скеровувати та контролювати діяльність своїх заступників;

7) розглядати заяви, скарги, пропозиції та звернення членів Партії, які перебувають на обліку в первинному осередку;

8) може делегувати частину повноважень своїм заступникам;

9) забезпечувати ведення та зберігання партійної документації, надання документів та іншої інформації, необхідної для виконання рішень партійних організацій вищого рівня та їх посадовими особами повноважень, передбачених Статутом;

10) здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту та чинного законодавства.

РОЗДІЛ V. МІСЦЕВІ ПАРТІЙНІ ОРАГІНАЗАЦІЇ

Стаття 18. Місцеві партійні організації

1.Місцеві партійні організації є структурними утвореннями Партії, які утворюються в межах району, міста, району у місті з районним поділом відповідно до адміністративно-територіального поділу.

Партія може мати лише одну міську, районну, районну в місті партійні організації в межах відповідних адміністративно-територіальної одиниці.

 1. Місцева партійна організація утворюється на установчій конференції або установчих зборах членів Партії, які проживають або працюють в межах того району, міста чи району в місті, в межах яких утворюється місцева партійна організація.

Установчі збори проводяться, якщо в них взяло участь не менше 10 членів Партії.

Рішення установчих зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Партії.

 1. Протокол установчої конференції або установчих зборів щодо утворення районної або міської партійних організацій погоджується рішенням виконавчого комітету регіональної партійної організації відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Протокол установчої конференції або установчих зборів щодо утворення районної у місті партійної організації погоджується рішенням виконавчого комітету міської партійної організації відповідного міста з районним поділом.

Протокол установчої конференції або установчих зборів щодо утворення місцевої партійної організації може погоджуватися рішенням Президії Політичної ради Партії

 1. Місцева партійна організація реєструється з набуттям статусу юридичної особи у випадку прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом регіональної партійної організації.
 2. Після погодження протоколу установчої конференції або установчих зборів, місцева партійна організація реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 3. У разі реєстрації місцевої партійної організацієї з набуттям статусу юридичної особи така організація має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки.
 4. Міська партійна організація у місті з районним поділом є організацією вищого рівня по відношенню до районної у місті партійної організації.

До складу міської партійної організації у місті з районним поділом входять усі районні у місті партійні організації, які діють на території міста з районним поділом, та є її структурними утвореннями.

 1. Статутними органами місцевої партійної організації є:

1) конференція місцевої партійної організації;

2) виконавчий комітет місцевої партійної організації;

3) контрольно ревізійна комісія місцевої партійної організації.

 1. Повноваження місцевої партійної організації:

1) вживати заходів, спрямованих на реалізацію Статуту та Програми, рішень партійних організацій вищого рівня;

2) координувати роботу та вести облік первинних осередків, які входять до її складу, вести узагальнений облік членів Партії, які перебувають на первинному обліку в первинних осередках, надавати їм політичну підтримку, організаційну та методичну допомогу;

3) вносити пропозиції до регіональної партійної організації щодо діяльності та політики Партії, складу статутних органів регіональної партійної організації та їх посадових осіб;

4) з урахуванням пропозицій первинних осередків висувати кандидатів у депутати відповідних місцевих рад, кандидатів на посаду старости села, селища, сільського, селищного, міського голови, відповідно до вимог чинного законодавства України;

5) в межах, визначених загальною стратегією виборчої компанії, визначати свою стратегію реалізації виборчої кампанії Партії та забезпечувати її проведення на відповідній території;

6) в межах та порядку, визначених Статутом, та на виконання Програми взаємодіяти з органами державної влади та місцевого самоврядування на відповідній території, місцевими організаціями інших політичних партій та громадськими організаціями;

7) здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту та чинного законодавства.

Стаття 19. Конференція місцевої партійної організації

 1. Вищим керівним органом місцевої партійної організації є конференція місцевої партійної організації.
 2. Конференція місцевої партійної організації може бути черговою, позачерговою і відбуватися в декілька етапів.
 3. Чергова конференція місцевої партійної організації скликається рішенням виконавчого комітету місцевої партійної організації, але не рідше одного разу на рік. Делегати чергової конференції місцевої партійної організації обираються зборами первинних осередків. Делегати на конференцію міської партійної організації міста з районним поділом обираються районними у місті партійними організаціями.

За необхідності або на вимогу не менше 1/3 первинних осередків, виконавчим комітетом або головою відповідної місцевої організації скликається позачергова конференція. Позачергова конференція місцевої партійної організації проводиться у складі делегатів останньої чергової конференції. На позачерговій конференції розглядаються виключно ті питання, які зумовили її скликання.

У разі необхідності чергова або позачергова конференція може скликатись за рішенням виконавчого комітету регіональної партійної організації або Президією Політичної ради Партії.

 1. Конференція місцевої партійної організації може відбуватись у кілька етапів. У період між етапами конференції місцевої партійної організації не може скликатись інша конференція місцевої партійної організації. Рішення про проведення конференції у кілька етапів приймається самою конференцією місцевої партійної організації.
 2. Норма представництва делегатів від первинних осередків на чергову конференцію місцевої партійної організації встановлюється виконавчим комітетом місцевої партійної організації, від районних у місті партійних організацій за рішення виконавчого комітету міської партійної організації, до складу якого вона входить, або органом, який прийняв рішення про її скликання. Голова, члени виконавчого комітету місцевої партійної організації є делегатами конференції за посадою.
 3. У роботі конференції місцевої партійної організації з правом дорадчого голосу мають право брати участь представники партійних організацій вищого рівня.
 4. Конференція місцевої партійної організації може проводитись лише якщо своїх делегатів висунули більше половини первинних осередків, які входять до її складу, а для міської партійної організації міста з районним поділом – за умови якщо своїх делегатів висунули більше половини районних у місті партійних організацій, що входять до її складу.

 Кількість первинних осередків, районних у місті партійних організацій визначається станом на дату прийняття рішення про скликання конференції.

Конференція місцевої партійної організації правомочна за умови присутності більш ніж половини від загальної кількості обраних делегатів.

 1. Головуючим на конференції місцевої партійної організації за посадою є голова місцевої партійної організації. В разі його відсутності, на конференції за його дорученням головує один з його заступників або один з делегатів конференції місцевої партійної організації, обраний конференцією місцевої партійної організації.

Проекти порядку денного та рішень конференції місцевої партійної організації попередньо погоджуються та вносяться на розгляд та затвердження виконавчим комітетом місцевої партійної організації, якщо інше не передбачено Сатутом.

 1. Рішення конференції місцевої партійної організації приймаються шляхом відкритого голосування. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх делегатів конференції місцевої партійної організації. Рішення, прийняті конференцією місцевої партійної організації, оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем, якого обирають на конференції місцевої партійної організації.
 2. Повноваження конференції місцевої партійної організації:

1) обирати голову місцевої партійної організації терміном на п’ять років;

2) достроково припиняти повноваження голови місцевої партійної організації за поданням контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації;

3) обирати заступників голови місцевої партійної організації за поданням голови місцевої партійної організації, погодженим виконавчим комітетом місцевої партійної організації, терміном на п’ять років;

4) достроково припиняти повноваження заступників голови місцевої партійної організації за поданням голови місцевої партійної організації або контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації;

5) обирати членів виконавчого комітету місцевої партійної організації терміном на п’ять років за поданням голови місцевої партійної організації, яке формується в порядку, визначеному статтею 20 Статуту;

6) достроково припиняти повноваження членів виконавчого комітету місцевої партійної організації за поданням контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації;

7) обирати голову та членів контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації терміном на п’ять років за поданням голови місцевої партійної організації, погодженим з контрольно-ревізійною комісією регіональної партійної організації та дострокове припиняти їх повноваження

8) достроково припиняти повноваження статутних органів первинних осередків та їх посадових осіб за поданням контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації та призначати виконуючого обов’язки;

9) затверджувати за поданням голови місцевої партійної організації плани роботи місцевої партійної організації;

10) заслуховувати звіти голови місцевої партійної організації та контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації, заслуховувати звіти голів первинних осередків;

11) приймати у члени Партії;

12) обирати делегатів на конференцію регіональної партійної організації, якій підпорядкована місцева партійна організація, відповідно до встановлених норм представництва;

13) надавати пропозиції регіональній партійній організації щодо діяльності та політики Партії;

14) надавати пропозиції щодо кандидатур до складу статутних органів регіональних партійних організацій та їх посадових осіб;

15) висувати кандидатів у депутати до відповідних місцевих рад, кандидатів на посаду старости села, селища, сільського, селищного та міського голови, у відповідності до вимог чинного законодавства України. При цьому мінімальний розмір представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах становить не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у депутати;

16) скасовувати, призупиняти рішення статутних органів та посадових осіб партійних організацій та первинних осередків, які підпорядковані місцевій партійній організації;

17) надавати партійні доручення членам Партії, які перебувають на обліку місцевої партійної організації, та заслуховувати звіти про їх виконання;

18) утворювати робочі органи конфренції місцевої партійної організації;

19) здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту та чинного законодавства.

Стаття 20. Виконавчий комітет місцевої партійної організації

 1. Керівним органом місцевої партійної організації у період між конференціями місцевої партійної організації є виконавчий комітет місцевої партійної організації, який працює у формі засідань.
 2. Очолює виконавчий комітет місцевої партійної організації за посадою голова місцевої партійної організації.
 3. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету місцевої партійної організації визначається рішенням конференції місцевої партійної організації за поданням голови місцевої партійної організації.
 4. Виконавчий комітет місцевої партійної організації складається з членів, що входять до його складу за посадою та членів, обраних конференцією місцевої партійної організації.

За посадою до складу виконавчого комітету місцевої партійної організації входять:

 1. голова місцевої партійної організації;
 2. заступники голови місцевої партійної організації.

Інші члени виконавчого комітету обираються конференцією місцевої партійної організації за поданням голови місцевої партійної організації з урахуванням пропозицій первинних осередків, які повинні становити не менше 1/3 від загального кількісного складу.

 1. Засідання виконавчого комітету місцевої партійної організації скликається головою місцевої партійної організації за необхідності або на вимогу не менш як 1/3 членів виконавчого комітету місцевої партійної організації відповідним розпорядженням, але не рідше ніж один раз на три місяці.

Одна третина членів виконавчого комітету місцевої партійної організації можуть вимагати, а у випадку невиконання головою місцевої партійної організації відповідної вимоги протягом 20 днів, самостійно скликати засідання виконавчого комітету місцевої партійної організації.

Рішення про скликання оформлюється відповідним протоколом і підписується членами виконавчого комітету місцевої партійної організації, які є ініціаторами скликання засідання, та направляється всім членам виконавчого комітету місцевої партійної організації. В рішенні про скликання визначається дата, час та місце проведення засідання та його порядок денний.

 1. Засідання виконавчого комітету місцевої партійної організації є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів.
 2. Головує на засіданні виконавчого комітету місцевої партійної організації голова місцевої партійної організації, а за його відсутності – визначений головою заступник голови місцевої партійної організації, або за їх відсутності головуючий, обраний із числа присутніх членів виконавчого комітету місцевої партійної організації.
 3. Рішення виконавчого комітету місцевої партійної організації приймається відкритим голосуванням більшістю від присутніх на засіданні членів виконавчого комітету місцевої партійної організації.
 4. Рішення, прийняті виконавчим комітетом місцевої партійної організації оформлюються протоколом, який підписується головуючим.
 5. На засіданні виконавчого комітету місцевої партійної організації мають право бути присутніми члени контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації без права голосу та представники партійних організацій вищого рівня з правом дорадчого голосу.
 6. Повноваження виконавчого комітету місцевої партійної організації:

1) скликати чергову та позачергову конференцію місцевої партійної організації, встановлювати дату та норму представництва;

2) узгоджувати та надавати проекти порядку денного та рішень на затвердження та розгляд конференції місцевої партійної організації;

4) координувати діяльність первинних осередків, скликати збори первинного осередку;

5) утворювати робочі органи (комісії, робочі групи, штаби тощо) місцевої партійної організації для підготовки окремих питань чи проведення певних заходів;

6) забезпечувати виконання рішень конференції місцевої партійної організації та рішень партійних організацій вищого рівня;

7) розробляти план роботи місцевої партійної організації;

8) надавати партійні доручення, в межах своїх повноважень;

9) контролювати виконання партійних доручень;

10) розглядати заяви та пропозиції членів Партії, первинних осередків та за результатами розгляду приймає відповідні рішення;

11) затверджувати за попереднім погодженням з виконавчим комітетом регіональної партійної організації план заходів щодо участі у виборчій кампанії та забезпечувати його виконання;

12) організовувати ефективну діяльність місцевої партійної організації під час виборчого процесу;

13) приймати рішення щодо участі представника виконавчого комітету місцевої партійної організації у зборах первинного осередку;

14) звертатися до контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації з поданням щодо проведення перевірки;

15) координувати діяльність депутатів - членів Партії у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, сприяти діяльності партійних депутатських фракцій, груп, об’єднань;

16) вносити на розгляд конференції місцевої партійної організації пропозиції щодо кандидатів у депутати відповідної місцевої ради, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости;

17) аналізувати підсумки виборів та їх результатів у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

18) аналізувати соціально-економічну та політичну ситуації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, визначати стратегію діяльності місцевої партійної організації, здійснювати загальне керівництво її діяльністю;

19) забезпечувати узагальнений облік членів Партії та первинних осередків місцевої партійної організації;

20) забезпечувати контроль за сплатою членських внесків, а у випадку реєстрації місцевої партійної організації з набуттям статусу юридичної особи – затверджувати та забезпечувати виконання кошторису місцевої партійної організації;

21) за необхідності приймати рішення про утворення апарату місцевої партійної організації;

22) приймати рішення про прийом у члени Партії;

23) приймати рішення з інших питань діяльності місцевої партійної організації відповідно до Статуту та чинного законодавства.

Стаття 21. Голова місцевої партійної організації

 1. Вищою посадовою особою місцевої партійної організації є голова місцевої партійної організації.

Голова місцевої партійної орагнізації може мати заступників. За відсутності голови місцевої партійної організації його обов’язки виконує визначений головою місцевої партійної організації заступник.

 1. Голова місцевої партійної організації обирається конференцією місцевої партійної організації простою більшістю голосів з числа членів Партії, які перебувають на обліку відповідної місцевої партійної організації, терміном на п'ять років.

Член Партії не може бути обраний головою місцевої партійної організації більше двох термінів поспіль.

Член Партії не може бути одночасно головою більше ніж однієї місцевої партійної організації або заступником більше ніж одного голови місцевої партіної організації.

 1. Повноваження голови місцевої партійної організації:

1) здійснювати керівництво місцевою партійною організацією, організовувати і координувати її роботу;

2) без довіреності представляти місцеву партійну організацію у відносинах з іншими партійними організаціями Партії, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, підприємствами, установами та організаціями;

3) має право підпису рішень та інших документів місцевої партійної організації;

4) забезпечувати інформування, комунікацію з первинними осередками та регіональною партійною організацією;

5) розподіляти обов'язки між своїми заступниками, може делегувати їм частину своїх повноважень;

6) координувати діяльність своїх заступників;

7) призначати та звільняти працівників апарату місцевої партійної організації;

8) організовувати та забезпечувати ведення обліку усіх первинних осередків, які входять до складу місцевої партійної організації, а також узагальненого обліку членів Партії, які перебувають на первинному обліку в первинних осередках, що входять до складу місцевої партійної організації;

9) розглядати заяви, пропозиції та звернення членів Партії, які перебуваються на обліку місцевої партійної організації;

10) забезпечувати ведення та зберігання партійної документації місцевої партійної організації;

11) видавати розпорядження в межах наданих повноважень;

12) здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту та чинного законодавства.

 1. У разі дострокового припинення повноважень голови місцевої партійної організації, його обов’язки до наступної конференції місцевої партійної організації виконує один із заступників, визначений виконавчим комітетом місцевої партійної організації.
 2. Повноваження заступників голови місцевої партійної організації, виконавчого комітету місцевої партійної організації, контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації припиняються з моменту обрання конференцією місцевої партійної організації нового голови місцевої партійної організації.
 3. Новообраний голова місцевої партійної організації подає конференції місцевої партійної організації кандидатури своїх заступників, членів виконавчого комітету місцевої партійної організації, голови і членів контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації

Стаття 22. Контрольно-ревізійна комісія місцевої партійної організації

1.Контрольно-ревізійна комісія місцевої партійної організації є вищим контрольно-ревізійним органом місцевої партійної організації, діяльність якої скеровується контрольно-ревізійною комісією відповідної регіональної партійної організації.

Голову та членів контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації обирає терміном на п’ять років та достроково припиняє повноваження конференція місцевої партійної організації, за поданням голови місцевої партійної організації, погодженим з контрольно-ревізійною комісією регіональної партійної організації.

2.Контрольна-ревізійна комісія звітує про свою роботу на конференції місцевої партійної організації.

3.Засідання контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації скликається головою контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації за необхідності або на вимогу ½ членів контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації, або контрольно-ревізійної комісії відповідної регіональної партійної організації і проводяться не рідше одного разу на три місяці.

1/3 членів контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації можуть вимагати, а у випадку невиконання Головою контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації відповідної вимоги протягом 10 днів, самостійно скликати засідання контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації.

Таке рішення про скликання оформлюється відповідним протоколом і підписується членами контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації, які є ініціаторами скликання засідання контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації та направляється всім членам контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації. В рішенні про скликання визначається дата, час та місце проведення засідання та його порядок денний.

4.Засідання контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації правомочне за умови участі у ньому більшості її членів. Головує на засіданнях за посадою голова контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації, а за його відсутності заступник голови контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації або обраний членами контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації головуючий. Рішення приймаються більшістю присутніх її членів. Засідання оформляється протоколом, який підписує головуючий.

 1. Повноваження контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації:

1) делегувати своїх представників на засідання виконавчого комітету місцевої партійної організації, зборів первинних осередків, які входять до її складу;

2) розглядати скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів та посадових осіб місцевої партійної організації, первинних осередків, які підпорядковані відповідній місцевій партійній організації, за результатами розгляду приймати відповідні рішення;

3) розглядати звернення статутних органів та посадових осіб місцевої партійної організації, первинних осередків, які підпорядковані відповідній місцевої партійній організації та приймати відповідні рішення;

4) виносити на розгляд конференції місцевої партійної організації пропозиції щодо скасування рішень статутних органів та посадових осіб місцевої партійної організації та первинних осередків, які підпорядковані відповідній місцевій партійній організації;

5) виносити на розгляд конференції регіональної партійної організації пропозиції щодо виключення з Партії членів Партії, які перебувають на обліку відповідної місцевої партійної організації;

6) контролювати дотримання статутними органами місцевої партійної організації, членами Партії, які перебувають на обліку у місцевій партійній організації, вимог законодавства, Статуту, Програми та інших нормативних документів Партії;

7) контролювати використання майна та коштів місцевої партійної організації;

8) здійснювати контроль за сплатою членських внесків;

9) здійснювати внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами місцевої партійної організації шляхом внесення запитів, отримання  та аналізу необхідної інформації, формування відповідного пакету документів;

10) у разі необхідності звертатися з відповідним поданням до контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації;

11) виконувати інші повноваження, визначені Статутом та Положенням про контрольно-ревізійні органи.

 1. Повноваження голови контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації:

1) здійснювати загальне керівництво контрольно-ревізійною комісією місцевої партійної організації;

2) звітувати на конференції місцевої партійної організації про діяльність відповідної контрольно-ревізійної комісії;

3) взаємодіяти з головою, виконавчим комітетом місцевої партійної організації;

4) забезпечувати реалізацію повноважень контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації;

5) видавати розпорядження в межах наданих повноважень;

6) безпосередньо вносити відповідні подання на розгляд конференції;

7) здійснювати інші повноваження, визначені Статутом та Положенням про контрольно-ревізійні органи.

РОЗДІЛ VI. РЕГІОНАЛЬНІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 23. Регіональні партійні організації

 1. Регіональні партійні організації є структурними утвореннями Партії, які утворюються в межах АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Партія може мати одну регіональну партійну організацію в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 1. Регіональна партійна організація утворюється на установчій конференції регіональної партійної організації за участі делегатів від не менш, як трьох місцевих партійних організацій, які утворені і діють у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 2. Протокол установчої конференції регіональної партійної організації погоджується рішенням Президії Політичної ради Партії.
 3. Після затвердження протоколу установчої конференції, регіональна партійна організація реєструється у встановленому законодавством порядку.
 4. Регіональна партійна організація реєструється з набуттям статусу юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки.
 5. До складу регіональної партійної організації входять усі первинні осередки та місцеві партійні організації, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та є її структурними утвореннями.
 6. Регіональні партійні організації здійснюють свою діяльність відповідно до Статуту, Програми, рішень центральних керівних органів Партії.
 7. До статутних органів регіональної партійної організації належать:

1) конференція регіональної партійної організації;

2) виконавчий комітет регіональної партійної організації;

3) контрольно-ревізійна комісія регіональної партійної організації.

 1. Повноваження регіональної партійної організації:

1) вживати заходів, спрямованих на реалізацію Програми, рішень центральних керівних органів Партії;

2) координувати роботу місцевих партійних організацій та первинних осередків, які входять до їх складу, надавати їм політичну підтримку, організаційну та методичну допомогу;

3) вести узагальнений облік усіх місцевих партійних організацій, первинних осередків, членів Партії, які входять до її складу;

4) вносити пропозицій до центральних керівних органів Партії щодо політики Партії;

5) доводити до відома місцевих партійних організацій, які їй підпорядковані, рішення своїх статутних органів, рішення центральних керівних органів Партії, заяви Партії, інші акти, необхідні для забезпечення діяльності місцевих партійних організацій;

6) доводити до відома центральних керівних органів Партії рішення своїх статутних органів та їх посадових осіб;

7) висувати кандидатів у депутати до Верховної ради АР Крим, обласних рад, Київської та Севастопольської міських рад;

8) визначати стратегію, забезпечувати реалізацію і проведення виборчої кампанії Партії на відповідній території, за погодженням з Президією Політичної ради Партії;

9) в межах, визначених чинним законодавством, Статутом, та на виконання Програми взаємодіяти з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на відповідній території, організаціями інших політичних партій та громадськими організаціями;

10) здійснювати інші повноваження, передбачені Статутом та чинним законодавством.

Стаття 24. Конференція регіональної партійної організації

1.Вищим керівним органом регіональної партійної організації є конференція регіональної партійної організації.

 1. Конференція регіональної партійної організації може бути черговою, позачерговою і відбуватися в декілька етапів.
 2. Чергова конференція регіональної партійної організації скликається рішенням виконавчого комітету регіональної партійної організації, але не рідше одного разу на рік. Делегати чергової конференції регіональної партійної організації обираються конференціями місцевих партійних організацій.

За необхідності або на вимогу не менше 1/3 місцевих партійних організацій, виконавчим комітетом або головою регіональної партійної організації скликається позачергова конференція регіональної партійної організації. Позачергова конференція регіональної партійної організації проводиться у складі делегатів останньої чергової конференції регіональної партійної організації. На позачерговій конференції регіональної партійної організації розглядаються виключно ті питання, які зумовили її скликання.

У разі необхідності чергова або позачергова конференція регіональної партійної організації може скликатись за рішенням Президії Політичної ради Партії.

 1. Конференція регіональної партійної організації може відбуватись у кілька етапів. У період між етапами конференції регіональної партійної організації не може скликатись інша конференція регіональної партійної організації. Рішення про проведення конференції регіональної партійної організації у кілька етапів приймається самою конференцією регіональної партійної організації.
 2. Норма представництва делегатів від місцевих партійних організацій на чергову конференцію регіональної партійної організації встановлюється виконавчим комітетом регіональної партійної організації або органом, який прийняв рішення про її скликання. Голова, члени виконавчого комітету регіональної партійної організації є делегатами конференції регіональної партійної організації за посадою.
 3. Конференція регіональної партійної організації може проводитись лише якщо своїх делегатів висунули більше половини місцевих партійних організацій, які входять до складу відповідної регіональної партійної організації. Кількість місцевих партійних організацій визначається станом на дату прийняття рішення про скликання конференції регіональної партійної організації.

Конференція регіональної партійної організації правомочна за умови присутності більш ніж половини від загальної кількості обраних делегатів.

 1. Головуючим на конференції регіональної партійної організації за посадою є голова регіональної партійної організації. В разі його відсутності, на конференції регіональної партійної організації за його дорученням головує один з його заступників або один з делегатів конференції регіональної партійної організації, обраний конференцією регіональної партійної організації.

Проекти порядку денного та рішень конференції регіональної партійної організації попередньо погоджуються та вносяться на розгляд та затвердження виконавчим комітетом регіональної партійної організації, якщо інше не передбачено Сатутом.

 1. Рішення конференції регіональної партійної організації приймаються шляхом відкритого голосування. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх делегатів конференції регіональної партійної організації. Рішення, прийняті конференцією регіональної партійної організації, оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем, якого обирають на конференції регіональної партійної організації.
 2. Повноваження конференції регіональної партійної організації:

1) обирати голову регіональної партійної організації терміном на п’ять років з урахуванням пропозицій конференцій місцевих партійних організацій та наступним погодженням Президією Політичної ради Партії;

2) достроково припиняти повноваження голови регіональної партійної організації за поданням контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації.

3) обирати заступників голови регіональної партійної організації за поданням голови регіональної партійної організації, погодженим виконавчим комітетом регіональної партійної організації, терміном на п’ять років;

4) достроково припиняти повноваження заступників голови регіональної партійної організації за поданням голови регіональної партійної організації або контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації;

5) обирати членів виконавчого комітету регіональної партійної організації терміном на п’ять років за поданням голови регіональної партійної організації;

6) достроково припиняти повноваження членів виконавчого комітету за поданням контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації;

7) обирати голову контрольно-ревізійної комісії та її членів терміном на п’ть років за поданням голови регіональної партійної організації, погодженим Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії та достроково припиняти їх повноваження;

8) достроково припиняти повноваження статутних органів місцевої партійної організації та їх посадових осіб за поданням контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації та призначати виконуючого обов’язки;

9) затверджувати за поданням голови регіональної партійної організації плани роботи регіональної партійної організації;

10) заслуховувати звіти голови регіональної партійної організації та контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації, заслуховувати звіти голів місцевих партійних організацій;

11) приймати у члени Партії;

12) обирати делегатів на З’їзд Партії відповідно до встановлених норм представництва;

13) надавати пропозиції щодо кандидатів у народні депутати України від Партії;

14) надавати пропозиції центральним керівним органам Партії щодо діяльності та політики Партії;

15) надавати пропозиції щодо кандидатур до складу центральних керівних органів Партії та їх посадових осіб;

16) висувати кандидатів у депутати до Верховної ради АР Крим, обласних рад, Київської та Севастопольської міських рад у відповідності до вимог чинного законодавства України. При цьому мінімальний розмір представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у депутати обласних рад в багатомандатних виборчих округах становить не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у депутати;

17) скасовувати, призупиняти рішення статутних органів та посадових осіб партійних організацій, які підпорядковані регіональній партійній організації;

18)  надавати партійні доручення членам Партії, які перебувають на обліку регіональної партійної організації, та заслуховувати звіти про їх виконання;

19) утворювати робочі органи конференції регіональної партійної організації;

20) здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту та чинного законодавства.

Стаття 25. Виконавчий комітет регіональної партійної організації

 1. Керівним органом регіональної партійної організації у період між конференціями регіональної партійної організації є виконавчий комітет регіональної партійної організації, який працює у формі засідань.
 2. Очолює виконавчий комітет регіональної партійної організації за посадою голова регіональної партійної організації.
 3. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету регіональної партійної організації визначається рішенням конференції регіональної партійної організації за поданням голови регіональної партійної організації.
 4. Виконавчий комітет регіональної партійної організації складається з членів, що входять до його складу за посадою та членів, обраних конференцією регіональної партійної організації.

За посадою до складу виконавчого комітету регіональної партійної організації входять голова регіональної партійної організації та його заступники.

 Інші члени виконавчого комітету обираються конференцією регіональної партійної організації за поданням голови регіональної партійної організації з урахуванням пропозицій місцевих партійних організацій, а саме не менше 1/3 від загального кількісного складу виконавчого комітету;

 1. Засідання виконавчого комітету регіональної партійної організації скликається її головою за необхідності або на вимогу не менш як 1/3 членів виконавчого комітету регіональної партійної організації відповідним розпорядженням, але не рідше ніж один раз на три місяці.

Одна третина членів виконавчого комітету регіональної партійної організації можуть вимагати, а у випадку невиконання головою регіональної партійної організації відповідної вимоги протягом 20 днів, самостійно скликати засідання виконавчого комітету регіональної партійної організації.

Рішення про скликання оформлюється відповідним протоколом і підписується членами виконавчого комітету регіональної партійної організації, які є ініціаторами скликання засідання, та направляється всім членам виконавчого комітету регіональної партійної організації. В рішенні про скликання визначається дата, час та місце проведення засідання та його порядок денний.

 1. Засідання виконавчого комітету регіональної партійної організації є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
 2. Головує на засіданні виконавчого комітету регіональної партійної організації   голова регіональної партійної організації, а за його відсутності – визначений головою заступник голови регіональної партійної організації, або за їх відсутності головуючий, обраний із числа присутніх членів виконавчого комітету регіональної партійної організації.
 3. Рішення виконавчого комітету регіональної партійної організації приймається відкритим голосуванням більшістю від присутніх на засіданні членів виконавчого комітету регіональної партійної організації.
 4. Рішення, прийняті виконавчим комітетом регіональної партійної організації оформлюються протоколом, який підписується головуючим.
 5. На засіданні виконавчого комітету регіональної партійної організації мають право бути присутніми члени контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації без права голосу, та представники центральних керівних органів Партії з правом дорадчого голосу.
 6. Повноваження виконавчого комітету регіональної партійної організації:

1) скликати чергову та позачергову конференцію регіональної партійної організації, встановлювати дату та норму представництва;

2) узгоджувати та надавати проекти порядку денного та рішень на затвердження та розгляд конференції регіональної партійної організації;

4) координувати діяльність місцевих партійних організацій, заслуховувати звіти їх голів, скликати конференції місцевої партійної організації та встановлювати норми представництва;

5) утворювати робочі органи (комісії, робочі групи, штаби тощо) регіональної партійної організації для підготовки окремих питань чи проведення певних заходів;

6) забезпечувати виконання рішень конференції регіональної партійної організації та рішень Центральних керівних органів Партії;

7) розробляти план роботи регіональної партійної організації;

8) надавати партійні доручення, в межах своїх повноважень;

9) контролювати виконання партійних доручень;

10) розглядати заяви та пропозиції членів Партії, місцевих партійних організацій та за результатами розгляду приймати відповідні рішення;

11) затверджувати за попереднім погодженням з Центральними керівними органами Партії план заходів щодо участі у виборчій кампанії Партії та забезпечувати його виконання;

12) організовувати ефективну діяльність регіональної партійної організації під час виборчого процесу;

13) приймати рішення щодо участі представника виконавчого комітету регіональної партійної організації у конференції місцевої партійної організації;

14) звертатися до контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації з поданням щодо проведення перевірки;

15) координувати діяльність депутатів - членів Партії у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, сприяти діяльності депутатських фракцій, груп, об’єднань;

16) вносити на розгляд конференції регіональної партійної організації пропозиції щодо кандидатів у депутати до Верховної ради АР Крим, обласних рад, Київської та Севастопольської міських рад;

17) аналізувати підсумки виборів та їх результати у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

18) аналізувати соціально-економічну та політичну ситуації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, визначати стратегію діяльності регіональної партійної організації, здійснювати загальне керівництво її діяльністю;

19) забезпечувати облік членів Партії та місцевих партійних організацій;

20) забезпечувати контроль за сплатою членських внесків та фінансовим забезпеченням діяльності регіональної партійної організації;

21) приймати рішення про утворення апарату регіональної партійної організації;

22) приймати рішення про прийом у члени Партії;

23) затверджувати та забезпечувати виконання кошторису регіональної партійної організації;

24) приймати рішення з інших питань діяльності регіональної партійної організації відповідно до Статуту та чинного законодавства.

Стаття 26. Голова регіональної партійної організації

 1. Вищою посадовою особою регіональної партійної організації є голова регіональної партійної організації.

Голова регіональної партійнї організації має заступників. За відсутності голови регіональної партійної організації його обов’язки виконує визначений головою регіональної партійної організації заступник.

 1. У своїй діяльності голова регіональної партійної організації керується Статутом та Програмою Партії, рішенням конференцій та виконавчого комітету регіональної партійної організації, рішеннями центральних керівних органів Партії, підписаними угодами та меморандумами.
 2. Голова регіональної партійної організації обирається конференцією регіональної партійної організації простою більшістю голосів з числа членів Партії, які перебувають на обліку регіональної партійної організації, терміном на п'ять років.

Член Партії не може бути обраний головою регіональної партійної організації більше двох термінів поспіль.

Член Партії не може бути одночасно головою більше ніж однієї регіональної партійної організації або заступником більше ніж одного голови регіональної партійної організації.

 1. Повноваження голови регіональної партійної організації:

1) здійснювати керівництво регіональною партійною організацією, організовувати і координувати її роботу;

2) без довіреності представляти регіональну партійну організацію у відносинах з іншими партійними організаціями Партії, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, підприємствами, установами та організаціями;

3) має право підпису рішень та інших документів регіональної партійної організації;

4) забезпечувати інформування, комунікацію з місцевими партійними організаціями та центральними керівними органами Партії;

5) розподіляти обов'язки між своїми заступниками, може делегувати їм частину своїх повноважень;

6) координувати діяльність своїх заступників;

7) призначати та звільняти працівників апарату регіональної партійної організації;

8) організовувати та забезпечувати ведення узагальненого обліку усіх місцевих партійних організацій, які входять до складу регіональної партійної організації, а також обліку членів Партії, які перебувають на обліку місцевих партійних організацій;

9) розглядати заяви, пропозиції та звернення членів Партії, які перебувають на обліку регіональної партійної організації;

10) забезпечувати ведення та зберігання партійної документації регіональної партійної організації;

11) видавати розпорядження в межах наданих повноважень;

12) здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту та чинного законодавства.

 1. У разі відставки або припинення з інших причин повноважень голови регіональної партійної організації, його обов’язки до наступної конференції регіональної партійної організації виконує один із заступників голови регіональної партійної організації, визначений виконавчим комітетом регіональної партійної організації.
 2. Повноваження заступників голови регіональної партійної організації припиняються з моменту обрання конференцією регіональної партійної організації нового голови регіональної партійної організації.
 3. Новообраний голова регіональної партійної організації подає конференції регіональної партійної організації кандидатури своїх заступників, членів виконавчого комітету регіональної партійної організації, голови контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації.

Стаття 27. Контрольно-ревізійна комісія регіональної партійної організації

 1. Контрольно-ревізійна комісія регіональної партійної організації є контрольно-ревізійним органом регіональної партійної організації, діяльність якої скеровується Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії.

Голову та членів контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації обирає терміном на п’ять років та достроково припиняє повноваження конференція регіональної партійної організації, за поданням голови регіональної партійної організації, погодженим з Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії

2.Рішення контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації є обов’язковими для контрольно-ревізійних комісій місцевих партійних організацій.

3.Контрольна-ревізійна комісія звітує про свою роботу на конференції регіональної партійної організації.

4.Засідання контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації скликається головою контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації за необхідності або на вимогу ½ членів контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації, або Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії і проводяться не рідше одного разу на три місяці.

1/3 членів контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації можуть вимагати, а у випадку невиконання головою контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації відповідної вимоги протягом 10 днів, самостійно скликати засідання контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації.

Таке рішення про скликання оформлюється відповідним протоколом і підписується членами контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації, які є ініціаторами скликання засідання контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації та направляється всім членам контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації. В рішенні про скликання визначається дата, час та місце проведення засідання та його порядок денний.

Засідання контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації правомочне за умови участі у ньому більшості її обраних членів. Головує за посадою голова контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації, а за його відсутності заступник або обраний членами контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації головуючий. Рішення приймаються більшістю присутніх її обраних членів. Засідання оформляється протоколом, який підписує головуючий.

 1. Повноваження контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації:

1) скеровувати діяльність контрольно-ревізійних комісій відповідних місцевих партійних організацій;

2) делегувати своїх представників на засідання статутних органів регіональної партійної організації, партійних організацій, які підпорядковані відповідній регіональній партійній організації;

3) розглядати скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів та посадових осіб регіональної партійної організації, партійних організацій, які підпорядковані відповідній регіональній партійній організації, за результатами розгляду приймати відповідні рішення;

4) розглядати звернення статутних органів та посадових осіб регіональної партійної організації, партійних організацій, які підпорядковані відповідній регіональній партійній організації та приймає відповідні рішення;

5) виносити на розгляд конференції регіональної партійної організації пропозиції щодо скасування рішень статутних органів та посадових осіб партійних організацій, які підпорядковані відповідній регіональній партійній організації;

6) виносити на розгляд конференції регіональної партійної організації пропозиції щодо дострокового припинення повноважень статутних органів та посадових осіб партійних організацій, які підпорядковані відповідній регіональній партійній організації;

7) виносити на розгляд конференції регіональної партійної організації пропозиції щодо виключення з Партії членів Партії, які перебувають на обліку відповідної регіональної партійної організації;

8) контролювати дотримання членами Партії, які перебувають на обліку у відповідній регіональній партійній організації та її статутними органами, вимог законодавства, Статуту, Програми та інших нормативних документів Партії;

9) контролювати використання майна та коштів регіональної партійної організації, партійних організацій, які підпорядковані відповідній регіональній партійній організації;

10) здійснювати контроль за сплатою членських внесків;

11) здійснювати внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами регіональної партійної організації шляхом внесення запитів, отримання та аналізу необхідної інформації, формування відповідного пакету документів;

12) узагальнювати здійснений контрольно-ревізійними комісіями відповідних місцевих партійних організацій внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами місцевих партійних організацій;

13) у разі необхідності звертатися з відповідним поданням до Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;

14) виконувати інші повноваження, визначені Статутом та Положенням про контрольно-ревізійні органи.

 1. Повноваження голови контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації:

1) здійснювати загальне керівництво контрольно-ревізійною комісією регіональної партійної організації та контрольно-ревізійними комісіями місцевих партійних організацій;

2) звітувати на конференції регіональної партійної організації про діяльність відповідної контрольно-ревізійної комісії;

3) взаємодіяти з головою, виконавчим комітетом регіональної партійної організації;

4) забезпечувати реалізацію повноважень контрольно-ревізійної комісії регіональної партійної організації;

5) видавати розпорядження в межах наданих повноважень;

6) безпосередньо вносити відповідні подання на розгляд конференції, виконавчому комітету регіональної партійної організації;

7) здійснювати інші повноваження, визначені Статутом та Положенням про контрольно-ревізійні органи.

РОЗДІЛ VII. ЦЕНТРАЛЬНІ КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

Стаття 28. Центральні керівні органи Партії

 1. Статутними органами центральних керівних органів Партії є:

1) З’їзд Партії;

2) Політична рада Партії;

3) Президія Політичної ради Партії;

4) Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії.

Стаття 29. З’їзд Партії

 1. Вищим керівним органом Партії є З’їзд Партії.
 2. З’їзд Партії може бути черговим, позачерговим і відбуватися в декілька етапів.
 3. Черговий З’їзд Партії скликається рішенням Політичної ради Партії, але не рідше одного разу на рік. Делегати чергового З’їзду Партії обираються конференціями регіональних партійних організацій згідно з нормою представництва, встановленої Політичною радою Партії.

Голова Партії та члени Політичної ради Партії є делегатами З’їзду Партії за посадою.

Черговий З’їзд Партії може проводитись лише якщо своїх делегатів, згідно встановленої норми, висунули більше ніж половина регіональних партійних організацій. Кількість регіональних партійних організацій визначається станом на дату прийняття рішення про скликання З’їзду Партії.

Проекти порядку денного та рішень чергового З’їзду Партії попередньо погоджуються та вносяться на розгляд Політичною радою Партії.

4.За необхідності або на вимогу не менше 1/3 регіональних партійних організацій, висловлену рішеннями їх виконавчих комітетів, Голова Партії або Президія Політичної ради Партії скликають позачерговий З’їзд Партії.  Позачерговий З’їзд проводиться у складі делегатів останнього чергового З’їзду Партії.

На позачерговому З’їзді Партії розглядаються виключно ті питання, які зумовили скликання позачергового З’їзду Партії.

 1. За відповідним рішенням З’їзду Партії, він може відбуватись у кілька етапів.

У період між етапами З’їзду Партії не може скликатись інший З’їзд Партії.

 1. Рішення про скликання чергового З’їзду Партії та норма представництва від регіональних партійних організацій направляється регіональним партійним організаціям не пізніше ніж за 30 днів до його проведення.

Рішення про скликання позачергового З’їзду Партії направляється регіональним партійним організаціям не пізніше ніж за 5 днів до його проведення.

 1. З’їзд Партії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини обраних делегатів.

Рішення З’їзду Партії приймаються більшістю голосів присутніх на ньому делегатів, а рішення про зміну найменування Партії приймається кваліфікованою більшістю - 3/4 від присутніх делегатів.

Рішення З’їзду Партії з питань затвердження Статуту та Програми, внесення змін і доповнень до них, обрання та дострокового припинення повноважень Голови Партії приймаються 2/3 голосів від присутніх делегатів.

Рішення, прийняті З’їздом Партії, оформлюються протоколом, який підписується головуючим.

Головуючим на З’їзді Партії за посадою є Голова Партії. В разі його відсутності на З’їзді Партії за його дорученням головує один з його заступників.

 1. Повноваження З’їзду Партії:

1) визначати політику й основні напрямки діяльності Партії;

2) затверджувати Програму і Статут Партії, зміни та доповнення до них в порядку, визначеному Статутом;

3) обирати Голову Партії терміном на п’ять років та достроково припиняти його повноваження;

4) за поданням Голови Партії обирати заступників Голови Партії терміном на п’ять років та достроково припиняти їх повноваження;

5) визначати кількісний склад та обирати членів Політичної ради Партії терміном на п’ять років, достроково припиняти їх повноваження;

6) за поданням Голови Партії обирати голову та членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії терміном на п’ять років, достроково припиняти їх повноваження;

7) заслуховувати доповіді, звіти Голови Партії, голови Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії, приймати відповідні рішення;

8) висувати (затверджувати) сформований Президією Політичної ради Партії та погоджений Політичною радою Партії виборчий список кандидатів у народні депутати України від Партії (блоку) по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу та вилучати зі списку таких кандидатів.

Мінімальний рівень представництва, для жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії повинен становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

9) висувати кандидатів у народні депутати України по одномандатних виборчих округах. 2/3 таких кандидатів висувається за поданням конференцій регіональних партійних організацій з наступним погодженням Президією Політичної ради Партії, 1/3 за поданням Президії Політичної ради Партії, погоджених конференцією відповідної регіональної партійної організації;

10) висувати або визначатися щодо підтримки кандидата на пост Президента України від Партії;

11) затверджувати передвиборні програми Партії;

12) приймати рішення про утворення та участь Партії у виборчих блоках, міжпартійних та інших об`єднаннях;

13) розглядати скарги, апеляції на рішення статутних органів партійних організацій Партії, може скасовувати їх рішення;

14) приймати рішення щодо прийому, виключення з членів Партії, про поновлення у члени Партії;

15) приймати рішення щодо припинення діяльності Партії, визначати чисельний склад ліквідаційної комісії та обирати її членів;

16) приймати рішення про дострокове припинення повноважень, призупинення рішень статутних органів партійних організацій нижчого рівня та дострокового припинення повноважень, відсторонення, призупинення, скасування рішень їх посадових осіб, з призначенням на відповідний період виконуючого обов’язки відповідних посадових осіб;

17) утворювати робочі органи З’їзду Партії;

18) приймати рішення про продовження повноважень делегатів і проведення З’їзду Партії в кілька етапів;

19) як вищий керівний орган Партії приймати рішення з інших питань діяльності Партії.

Стаття 30. Політична рада Партії

 1. Політична рада Партії є керівним органом Партії у період між З’їздами Партії.

Політична рада Партії працює в режимі засідань.

Очолює Політичну раду Партії за посадою Голова Партії.

Кількісний склад Політичної ради Партії становить не більше 201 члена Партії.

 1. До складу Політичної ради Партії входять:

1) Голова Партії;

2) заступники Голови Партії;

3) голови регіональних партійних організацій Партії;

4) по 3 члени Політичної ради Партії від кожної регіональної партійної організації за поданням конференції регіональних партійних організацій;

5) інші члени Партії за поданням Голови Партії.

Повноваження члена Політичної ради Партії припиняються з моменту закінчення терміну, на який його було обрано, або складення членом Політичної ради Партії своїх повноважень або прийняття З'їздом Партії рішення про дострокове припинення повноважень відповідного члена Політичної ради Партії.

3.Засідання Політичної ради Партії скликається Головою Партії відповідним розпорядженням за необхідності або на письмову вимогу 1/3 її членів, Президією Політичної ради Партії і проводиться не рідше двох разів на рік.

1/3 членів Політичної ради Партії можуть вимагати, а у випадку невиконання Головою Партії відповідної вимоги протягом 10 днів, самостійно скликати засідання Політичної ради Партії. Таке рішення про скликання оформлюється відповідним протоколом і підписується членами Політичної ради Партії, які є ініціаторами скликання засідання Політичної ради Партії та направляється всім членам Політичної ради Партії. В рішенні про скликання визначається дата, час та місце проведення засідання та його порядок денний.

 1. У своїй діяльності Політична рада Партії керується Статутом, Програмою, рішеннями З’їздів Партії та чинним законодавством України.
 2. Засідання Політичної ради Партії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
 3. Головує на засіданні Політичної ради Партії Голова Партії, а за його відсутності один із його заступників за окремим дорученням або головуючий, обраний із числа членів Політичної ради Партії.

Проекти порядку денного та рішень Політичної ради Партії попередньо погоджуються та вносяться на розгляд Президією Політичної ради Партії.

 1. Рішення Політичної ради Партії приймається відкритим голосуванням більшістю присутніх на засіданні членів Політичної ради Партії.

Рішення, прийняті на засіданнях Політичної ради Партії, оформлюються протоколом, який підписується головуючим.

 1. На засіданні Політичної ради Партії мають право бути присутні без права голосу члени Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.
 2. Виключні повноваження Політичної ради Партії:

1) визначення кількісного складу, обрання членів Президії Політичної ради Партії терміном на 5 років та дострокове припинення їх повноважень;

2) скликання чергового З’їзду Партії, встановлення норми представництва та координація організаційних заходів з його підготовки та проведення, узгодження та надання на затвердження та розгляд проектів порядку денного та проектів рішень;

3) затвердження за поданням Голови Партії порядків та положень, передбачених Статутом, та інших внутрішніх загальнопартійних документів;

4) погодження сформованого Президією Політичної ради Партії виборчого списку кандидатів у народні депутати України від Партії (блоку) по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу;

5) погодження кандидатів у народні депутати України по одномандатних виборчих округах, попередньо погоджених Президією Політичної ради Партії та висунутих рішеннями конференцій регіональних партійних організацій;

6) погодження змін і доповнень до Програми та Статуту, внесення їх на розгляд та затвердження З’їздом Партії;

7) утворення постійно діючих або тимчасових комісій Партії, визначення структури, меж та терміну їх повноважень;

8) встановлення мінімального розміру та періодичності сплати членських внесків;

9) затвердження зразків партійного квитка та символіки Партії;

10) прийняття рішення про обмін партійних документів;

11) виключення зі складу Політичної ради Партії чи кооптування до її складу членів Партії у межах чисельності, визначеної З’їздом Партії з наступним затвердженням цих кандидатур на З`їзді Партії;

12) за поданням Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії прийняття рішення про дострокове припинення повноважень, призупинення рішень статутних органів партійних організацій та дострокового припинення повноважень, відсторонення, призупинення, скасування рішень їх посадових осіб, з призначенням на відповідний період виконуючого обов’язки відповідних посадових осіб;

13) розгляд та подання З’їзду Партії пропозицій щодо підтримки кандидатури (кандидатур) на посаду Голови Партії, з урахуванням рівня їх підтримки регіональними партійними організаціями.

 1. Повноваження Політичної ради Партії:

1) аналіз соціально-економічної та політичної ситуації, визначення стратегії та тактики діяльності Партії, здійснення загального керівництва її діяльністю;

2) затвердження заходів щодо реалізації Програми, Статуту та рішень З’їздів Партії, прийняття політичних звернень, заяв, резолюцій тощо;

3) загальна координація діяльності народних депутатів України – членів Партії, депутатів місцевих рад, сприяння діяльності депутатських фракцій, груп, об’єднань;

4) фінансове забезпечення діяльності Партії, визначення методів та шляхів такого забезпечення;

5) утворення консультативно-дорадчих органів, затвердження положень про їх діяльність;

6) видача в межах повноважень, передбачених Статутом, партійних доручень та заслуховування звітів про їх виконання;

7) аналіз підсумків виборів та звітів регіональних партійних організацій про проведену виборчу кампанію;

8) внесення на розгляд З`їзду Партії пропозицій щодо створення або вступу до виборчих блоків та об`єднань;

9) розгляд питань та прийняття відповідних рішень про прийом у члени Партії чи виключення з членів Партії або поновлення членства в Партії;

10) розгляд заяв, скарг та пропозицій членів Партії, статутних органів партійних організацій;

11) прийняття рішення про перереєстрацію членів Партії;

12) прийняття рішень з інших питань діяльності Партії відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

Стаття 31. Президія Політичної ради Партії

 1. У період між засіданнями Політичної ради Партії керівним органом Партії є Президія Політичної ради Партії.

Президія Політичної ради Партії приймає рішення з питань, віднесених до повноважень Політичної ради Партії, крім тих, які віднесені до виключних повноважень, з наступним затвердженням цих рішень на засіданні Політичної ради Партії

Очолює Президію Політичної ради Партії за посадою Голова Партії.

 1. До складу Президії Політичної ради Партії входять:

1) Голова Партії;

2) Інші члени Президії Політичної ради Партії, які обираються Політичною радою Партії, в такому порядку:

2.1) ½ складу за пропозицією Ради голів регіональних партійних організацій з числа голів регіональних партійних організацій;

2.2) ½ складу – члени Політичної ради Партії за поданням Голови Партії.

Кількісний склад Президії Політичної ради Партії не може становити менше 27 і більше 51 членів.

 1. У своїй діяльності Президія Політичної ради Партії керується Статутом, Програмою, рішеннями З’їздів Партії, Політичної ради Партії та чинним законодавством України.
 2. Президія Політичної ради Партії працює у формі засідань.

Засідання Президії Політичної ради Партії скликається розпорядженням Голови Партії за необхідності або на вимогу 1/3 членів Президії Політичної ради Партії і проводяться не рідше одного разу на три місяці.

1/3 членів Президії Політичної ради Партії можуть вимагати, а у випадку невиконання Головою Партії відповідної вимоги протягом 10 днів, самостійно скликати засідання Президії Політичної ради Партії.

Таке рішення про скликання оформлюється відповідним протоколом і підписується членами Президії Політичної ради Партії, які є ініціаторами скликання засідання Президії Політичної ради Партії та направляється всім членам Президії Політичної ради Партії. В рішенні про скликання визначається дата, час та місце проведення засідання та його порядок денний.

 1. Засідання Президії Політичної ради Партії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
 2. Рішення Президії Політичної ради Партії приймається відкритим голосуванням більшістю присутніх на засіданні членів Президії Політичної ради Партії.

Засідання Президії Політичної ради Партії оформлюється протоколом, який підписує головуючий.

 1. Головує на засіданні Президії Політичної ради Партії Голова Партії, а за його відсутності один із його заступників за окремим дорученням або обраний член Президії Політичної Ради Партії. Порядок денний засідання Президії Політичної ради Партії визначається Головою Партії або членами Президії Політичної ради Партії, які ініціювали це засідання.

На засіданні Президії Політичної ради Партії без права голосу мають право бути присутні члени Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.

 1. Повноваження Президії Політичної ради Партії:

1) сприяння розбудові Партії, координація діяльності регіональних партійних організацій, заслуховування звітів їх голів;

2) скликання конференцій партійних організацій, встановлення норми представництва, визначення порядку денного;

3) утворення Центрального апарату Партії та затвердження за поданням Голови Партії штатного розпису Центрального апарату Партії та типового штатного розпису апаратів партійних організацій Партії;

4) забезпечення виконання рішень З’їзду Партії, Політичної ради Партії;

5) затвердження кошторису Партії;

6) прийняття рішень про нагородження членів Партії за поданням Голови Партії;

7) прийняття, у разі необхідності, рішення щодо участі представників Президії Політичної ради Партії у зборах, засіданнях та конференціях первинних осередків, місцевих та регіональних партійних організаціях, визначення їх повноважень;

8) забезпечення єдиної інформаційної політики Партії;

9) визначення за поданням Голови Партії аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про доходи, майно, витрати і фінансові зобов’язання Партії та її структурних утворень, що мають статус юридичної особи;

10) визнання або скасування рішень про утворення регіональних партійних організацій Партії;

11) узгодження та надання проектів рішень на засідання Політичної ради Партії;

12) прийняття рішення про заснування засобів масової інформації Партії та погодження рішень про заснування засобів масової інформації партійних організацій Партії;

13) затвердження порядку використання та розпорядження майном та коштами Партії, у тому числі партійними організаціями Партії;

14) погодження виборчих списків кандидатів у депутати місцевих рад відповідно до чинного законодавства;

15) затвердження зразків печаток, штампів, бланків з партійною символікою;

16) видання в межах повноважень, передбачених Статутом, партійних доручень та заслуховування звітів про їх виконання;

17) забезпечення ідеологічної роботи в Партії, стратегічного планування, розробка планів роботи, програм та проектів у Партії;

18) забезпечення міжнародної діяльності Партії;

19) здійснення інших повноважень, передбачених Статутом та чинним законодавством.

Стаття 32. Голова Партії

 1. Вищою посадовою особою Партії є Голова Партії.

Голова Партії підзвітний З’їзду Партії. Голова Партії має заступників. Заступники підзвітні Голові Партії.

Член Партії не може бути обраний Головою Партії більше двох разів поспіль.

Голова Партії не може бути головою партійної організації.

Повноваження Голови Партії припиняються з моменту закінчення терміну, на який його було обрано, але не раніше обрання нового Голови Партії.

Повноваження Голови Партії можуть бути достроково припинені у випадку складення Головою Партії своїх повноважень або за рішенням З’їзду Партії у випадку порушення ним Статуту та Програми, а також чинного законодавства.

У випадку дострокового припинення повноважень Голови Партії його повноваження надаються одному із заступників голови Партії за відповідним рішенням Політичної ради Партії.

 1. У своїй діяльності Голова Партії керується Статутом, Програмою, рішеннями З’їзду партії, Політичної ради Партії, Президії Політичної ради Партії, чинним законодавством України, а також підписаними угодами і меморандумами.
 2. Повноваження Голови Партії:

1) здійснювати загальне керівництво Партією;

2) вносити на узгодження Президії Політичної ради Партії кандидатури на посаду заступників Голови Партії;

3) розподіляти функціональні повноваження між своїми заступниками, контролювати їх діяльність;

4) призначати та звільняти працівників Центрального апарату Партії;

5) без довіреності представляти Партію у взаємовідносинах з органами державної, виконавчої, судової та представницької влади, органами місцевого самоврядування, з юридичними та фізичними особами та у міжнародних відносинах;

6) виступати від імені Партії із заявами, зверненнями;

7) має право підпису установчих та інших документів та актів Партії; у межах наданих повноважень має право підпису фінансових документів;

8) очолювати фракцію у Верховній Раді України, а в разі неможливості суміщати посаду голови фракції з іншою керівною посадою, пропонувати кандидатуру для обрання головою фракції;

9) видавати розпорядчі документи на виконання повноважень, визначених цим Статутом.

 1. За відсутності Голови Партії його обов’язки за окремим дорученням виконує визначений ним заступник Голови Партії.
 2. Новообраний Голова Партії подає З’їзду Партії кандидатури заступників Голови Партії, членів Політичної ради Партії, членів Президії Політичної ради Партії, голови Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії відповідно до вимог Статуту.
 3. Заступники Голови Партії є посадовими особами Партії, які забезпечують реалізацію партійної політики за визначеними Головою Партії напрямками. Керівником Центрального апарату призначається один із заступників Голови Партії, погоджений Президією Політичної ради Партії.

Заступники Голови Партії підзвітні і підконтрольні Голові Партії.

Повноваження заступника Голови Партії припиняються з моменту обрання нового Голови Партії або закінчення терміну, на який його було обрано, або достроково – за рішенням З’їзду Партії.

Заступники Голови Партії обираються З’їздом Партії за поданням Голови Партії.

Голова Партії має право вносити таке подання, якщо Політична рада Партії погодила кандидатури заступників Голови Партії та незалежно від погодження Президії Політичної ради Партії. Голова Партії не має права вносити таке подання у випадку, якщо таку кандидатуру не погодили ні Президія Політичної ради Партії ні Політична рада Партії.

Стаття 33. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії

 1. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії – це постійно діючий вищий контрольно-ревізійний орган Партії, який також здійснює функції вирішення конфліктних ситуацій внутрішньопартійного характеру та контролю за дотриманням партійної дисципліни та етики.

Голову та членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії обирає терміном на п’ять років та достроково припиняє повноваження З’їзд Партії, за поданням Голови Партії.

Рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії є обов’язковими для контрольно-ревізійних органів партійних організацій.

 1. Центральна контрольна-ревізійна комісія Партії звітує про свою роботу на З’їзді Партії.
 2. Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії скликається головою Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії за необхідності або на вимогу ½ членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії і проводяться не рідше одного разу на три місяці.

1/3 членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії можуть вимагати, а у випадку невиконання Головою Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії відповідної вимоги протягом 10 днів, самостійно скликати засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.

Таке рішення про скликання оформлюється відповідним протоколом і підписується членами Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії, які є ініціаторами скликання засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії та направляється всім членам Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії. В рішенні про скликання визначається дата, час та місце проведення засідання та його порядок денний.

4.Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії правомочне за умови участі у ньому більшості її обраних членів. Головує за посадою голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії, а за його відсутності заступник або обраний членами Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії головуючий. Рішення приймаються більшістю присутніх її обраних членів. Засідання оформляється протоколом, який підписує голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.

 1. Повноваження Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії:

1) скеровувати діяльність контрольно-ревізійних комісій регіональних партійних організацій;

2) делегувати своїх представників на З’їзд Партії, Політичної ради Партії, Президії Політичної ради Партії, засідання усіх статутних органів партійних організацій всіх рівнів;

3) розглядати скарги на діяння чи рішення центральних керівних органів Партії та статутних органів партійних організацій всіх рівнів та їх посадових осіб;

4) розглядати звернення З’їзду Партії, Політичної ради Партії, Президії Політичної ради Партії, Голови Партії, регіональних контрольно-ревізійних органів та приймати відповідні рішення;

5) контролювати виконання рішень центральних керівних органів Партії та їх посадових осіб;

6) контролювати дотримання членами партії партійної дисципліни;

7) контролювати дотримання центральними керівними органами, партійними організаціями всіх рівнів, членами партії вимог чинного законодавства, Статуту, Програми та інших актів Партії;

8) вносити подання про призупинення рішень центральних керівних органів Партії  (окрім З’їзду), регіональних та місцевих партійних організацій, їх посадових осіб у випадку встановлення фактів порушення Статуту та законодавства;

9) здійснювати загальний контроль за сплатою членських внесків;

10) контролювати використання майна та коштів Партії;

11) здійснювати внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами Партії шляхом запитування та аналізу необхідної інформації, формування відповідного пакету документів та загального висновку;

12) узагальнювати здійснений відповідними контрольно-ревізійними комісіями регіональних партійних організацій внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами регіональних партійних організацій;

13) брати участь у підготовці звіту Партії про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру;

14) нести відповідальність за своєчасність підготовки звіту Партії про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру, повноту та достовірність відображеної у ньому інформації, а також його відповідність вимогам чинного законодавства;

15) офіційно тлумачити Статут Партії;

16) вносити подання, передбаченні Статутом та Положення про контрольно-ревізійні органи;

17) виконувати інші повноваження, що випливають зі Статуту та Положення про контрольно-ревізійні органи.

 1. Повноваження голови Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії:

1) здійснювати загальне керівництво контрольно-ревізійними органами Партії;

2) звітувати на З’їзді партії про діяльність контрольно-ревізійних органів Партії;

3) взаємодіяти з Головою Партії, Президією Політичної ради Партії, Політичною радою Партії;

4) скликати засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;

5) видавати розпорядження в межах наданих повноважень;

6) безпосередньо вносити відповідні подання на розгляд З’їзду Партії, Політичної ради Партії, Президії Політичної ради Партії, Центрального апарату Партії;

7) забезпечувати реалізацію повноважень Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;

8) здійснювати інші повноваження, визначені Статутом та Положенням про контрольно-ревізійні органи.

РОЗДІЛ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 34. Правовий режим діяльності Партії та її партійних організацій на тимчасово окупованій теріторії, території проведення антитерорестичної операції

 1. У випадках, визначених Політичною радою Партії, до діяльності партійних організацій, які поширюють свою діяльність на тимчасово окуповані території, території проведення антитерористичної операції, не застосовуються вимоги Статуту в частині скликання, проведення конференцій, засідань виконавчих комітетів таких партійних організацій.
 2. Для забезпечення діяльності таких партійних організацій та їх керівних органів Політична рада Партії відповідно до пункту 1 даної статті своїм рішенням визначає порядок скликання, проведення конференцій та виконавчих комітетів таких партійних організацій, обрання та припинення повноважень їх посадових осіб.

Стаття 35. Кошти та майно Партії. Джерела їх формування, порядок та напрями їх використання

 1. Аграрна партія України є неприбутковою організацією.
 2. Доходи (прибутки) та майно Партії, партійних організацій або їх частини не підлягають розподілу між її засновниками, членами Партії, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та інших пов’язаних з ними особами.
 3. Доходи (прибутки) та майно Партії, партійних організацій або їх частина використовуються виключно на фінансування видатків на їх утримання, реалізацію мети (цілей та завдань) та напрямів діяльності, які визначені Програмою та Статутом.
 4. Джерелами формування коштів і майна Партії та партійних організацій, які мають статус юридичної особи, є:

1) членські внески;

2) внески на підтримку Партії відповідно до чинного законодавства;

3) державного фінансування статутної діяльності Партії у порядку, встановленому чинним законодавством;

4) інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

 1. Партійні організації всіх рівнів, які мають статус юридичної особи, самостійно володіють, користуються та розпоряджаються коштами та майном. Розпорядження коштами здійснюється в межах кошторисів та в порядку, визначеному Президією Політичної ради Партії.
 2. Грошові внески на підтримку Партії здійснюються виключно у безготівковій формі, шляхом перерахунку коштів на поточні рахунки Партії в банківських установах України в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 3. Президія Політичної ради Партії здійснює повноваження власника майна, у тому числі коштів Партії, здійснює оперативне управління майном і коштами та може делегувати свої повноваження посадовим особам Партії, які отримують право підпису фінансових документів.

Виконавчий комітет регіональної партійної організації здійснює повноваження власника майна, у тому числі коштів регіональної партійної організації, здійснює оперативне управління майном і коштами та може делегувати свої повноваження посадовим особам регіональної партійної організації, які отримують право підпису фінансових документів.

Виконавчий комітет місцевої партійної організації здійснює повноваження власника майна, у тому числі коштів місцевої партійної організації, здійснює оперативне управління майном і коштами та може делегувати свої повноваження посадовим особам місцевої партійної організації, які отримують право підпису фінансових документів.

 1. Партія несе самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, партійних організацій так само як і члени Партії, партійні організації не відповідають за зобов’язаннями Партії.

Стаття 36. Порядок внесення змін до Статуту та Програми

 1. Право внесення пропозицій щодо змін до Статуту та Програми належить кожному члену Партії, керівним органам партійних організацій всіх рівнів та реалізується шляхом надання пропозицій до Центрального апарату Партії.
 2. Підготовка та внесення змін до Статуту та Програми здійснюється за ініціативою Голови Партії шляхом внесення відповідного подання Політичній раді Партії або на вимогу не менше ½ членів Політичної ради Партії, про що приймається відповідне рішення Політичної ради Партії.
 3. Для підготовки та внесення змін до Статуту і Програми Політичною радою Партії утворюється відповідна тимчасова комісія (далі – комісія) в порядку, визначеному статтею 30 Статуту. До складу комісії з правом дорадчого голосу входить голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.

Комісію очолює голова, який обирається Політичною радою Партії при створенні комісії.

 1. Рішення Політичної ради Партії про утворення комісії невідкладно розміщується на офіційному сайті Партії для отримання пропозицій від членів Партії, керівних органів партійних організацій всіх рівнів щодо змін до Статуту та/або Програми. Пропозиції надсилаються на електронну адресу Центрального апарату Партії протягом 15-ти календарних днів з дня опублікування рішення про створення комісії. 
 2. Пропозиції від членів Партії, виконавчих комітетів партійних організацій всіх рівнів щодо змін до Статуту та/або Програми, які надійшли після закінчення встановленого строку або пропозиції щодо змін до Статуту та/або Програми надійшли не підписаними не розглядаються.

Невід’ємним додатком пропозицій і зауважень виконавчих комітетів партійних організацій є копія протоколу виконавчого комітету партійної організації Партії та копія реєстру членів виконавчого комітету.

 1. Засідання комісії скликається її головою або на вимогу ½ членів комісії та правомочне за умови присутності більше половини членів від затвердженого складу комісії.
 2. Головує на засіданні за посадою голова тимчасової комісії, а у разу його відсутності головуючий, обраний на засіданні.

Голови консультативно-дорадчих органів Партії можуть брати участь у засіданні комісії без права голосу.

 1. За результатами засідання комісії оформлюється протокол засідання, який підписується головуючим.

Невід’ємною частиною протоколу є реєстр членів комісії.

 1. Комісія приймає рішення відкритим голосуванням більшістю присутніх на засіданні членів комісії.
 2. Комісія за результатами розгляду пропозицій, які надійшли відповідно до пункту 5 даного Порядку, розробляє проект змін та доповнень до Статуту та/або Програми (далі - проект змін).
 3. Розроблений проект змін невідкладно надсилається Центральним апаратом Партії за допомогою електронних засобів зв’язку регіональним партійним організаціям для отримання зауважень та пропозицій до проекту змін.
 4. Голова регіональної партійної організації забезпечує надання проекту змін виконавчим комітетам місцевих партійних організацій для обговорення та надання відповідних пропозицій.
 5. Виконавчий комітет місцевої партійної організації протягом 20 днів з дня отримання проекту змін за результатами засідань надають виконавчому комітету регіональної партійної організації свої пропозиції та зауваження.
 6. Виконавчий комітет регіональної партійної організації за результатами розгляду пропозицій та зауважень виконавчих комітетів місцевих партійних організацій надає пропозиції та зауваження Тимчасовій комісії протягом одного місяця з дня отримання проекту змін від Центрального апарату Партії. Пропозиції і зауваження надсилаються на електронну адресу Центрального апарату Партії. Невід’ємним додатком таких пропозицій і зауважень є копія протоколу виконавчого комітету регіональної партійної організації та копія реєстру членів виконавчого комітету.

У випадку ненадходження зауважень та пропозицій або відсутність додатків, передбачених абзацом 1 даного пункту або надходження після встановленого строку, вважається, що пропозиції та зауваження до проекту змін відсутні.

 1. Комісія за результатами опрацювання отриманих відповідно до пункту 14 даної статті зауважень та пропозицій:

 1) складає протокол узгодження позицій, який направляє за допомогою електронних засобів зв’язку на ознайомлення регіональним партійним організаціям;

2) направляє проект змін, протоколи усіх засідань комісії з відповідними документами та протокол узгодження позицій Центральній контрольно-ревізійній комісії Партії;

 1. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії розглядає проект змін протягом п’яти календарних днів, та за результатами такого розгляду надає висновок щодо відповідності проекту змін чинному законодавству України, Статуту Партії, та вносить його Голові Партії.
 2. Проект змін разом із висновком Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії щодо відповідності чинному законодавству України, Статуту партії вноситься за поданням Голови Партії на розгляд Політичної ради Партії для їх затвердження і подальшого внесення на розгляд З’їзду Партії.
 3. Голова Партії має право вето щодо проекту змін.

У разі якщо Голова Партія використав право вето - голосування проводиться щодо повторного затвердження проекту змін (долання вето), і він вважається затвердженим, якщо на його підтримку отримано не менш як ¾ голосів членів Політичної ради Партії від діючого на момент прийняття рішення складу Політичної ради Партії.

 1. Рішення Політичної ради Партії щодо затвердження проекту змін і подальшого внесення на розгляд З’їзду Партії приймається на її засіданні шляхом відкритого голосування більшістю від присутніх на засіданні її членів, але не менше ½ від діючого на момент прийняття рішення складу Політичної ради Партії.
 2. Після затвердження Політичною радою Партії, проект змін вноситься Головою Партії для затвердження З’їздом Партії.
 3. Рішення З’їзду Партії про затвердження проекту змін приймається шляхом відкритого голосування 2/3 від загальної кількості присутніх делегатів.

Рішення З’їзду Партії про затвердження проекту змін є остаточним і оскарженню не підлягає.

Стаття 37. Припинення діяльності Партії та її структурних утворень

 1. Партія може припинити свою діяльність:

1) шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення);

2) шляхом ліквідації (саморозпуску);

3) у разі заборони її діяльності;

4) у разі анулювання реєстраційного свідоцтва на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 1. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск Партії приймає З'їзд Партії, якщо за нього проголосувало більше ніж 3/4 делегатів, присутніх на З’їзді Партії.
 2. Рішення про ліквідацію Партії може бути прийняте в судовому порядку.
 3. Припинення діяльності Партії передбачає припинення діяльності партійних організацій усіх рівнів.
 4. Для вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією Партії, З’їзд Партії створює ліквідаційну комісію. Склад ліквідаційної комісії визначається З’їздом Партії.
 5. У разі припинення діяльності Партії (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
 6. Якщо рішення про припинення діяльності Партії прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов‘язані з його ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.
 7. 8. Діяльність будь-якої партійної організації/первинного осередку припиняється, якщо в її складі залишилося менше трьох членів Партії або за рішенням зборів первинного осередку, статутних органів місцевої партійної організації, статутних органів партійної організації вищого рівня. Усі питання, пов’язані з такою ліквідацією вирішуються статутним органом, що прийняв рішення про припинення діяльності.

9.Ліквідація вважається завершеною, а Партія чи її партійна організація/первинний осередок такими, що припинили свою діяльність, з моменту внесення відповідних записів до відповідних реєстрів.